Werken - 486942-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Viersen: Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen

2020/S 202-486942

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kreis Viersen 10/3 – Gebäudemanagement
Postadres: Rathausmarkt 3
Plaats: Viersen
NUTS-code: DEA1E Viersen
Postcode: 41747
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen
E-mail: vergabestelle@kreis-viersen.de
Telefoon: +49 2162391740
Fax: +49 216239281051
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kreis-viersen.de/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/K-VIERSEN-2020-0038
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/K-VIERSEN-2020-0038
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Kreisarchiv Viersen – Zargen und Innentüren

Referentienummer: K-VIERSEN-2020-0038
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Herstellung, Lieferung und Montage von Zargen und Innentüren, mit und ohne Brandschutzanforderung, einschl. Beschläge

Ca. 15 St. Innentür Stahl, 33 St. Feuer- und Rauchschutztüren, ca. 19 Innentüren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221210 Deurplaten
44221220 Branddeuren
44523000 Scharnieren, bevestigingsmateriaal en beslag
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1E Viersen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kreisarchiv Viersen

Ransberg 41

41751 Viersen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Herstellung, Lieferung und Montage von Zargen und Innentüren, mit und ohne Brandschutzanforderung, einschl. Beschläge

Ca. 15 St. Innentür Stahl, 33 St. Feuer- und Rauchschutztüren, ca. 19 Innentüren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/02/2020
Einde: 29/07/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eigenerklärung zur Eignung

Präqualifikationsnachweis

Alternativ: min. 2 Referenzobjekte aus den Bereichen Bürogebäude oder Bildungseinrichtung, Industrie- und Gewerbebau

Freistellungsbescheinigung Bauabzugssteuer des Finanzamtes

Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (max. 3 Monate alt)

Unbedenklichkeitsbescheinigung/en der Krankenkasse/n (max. 1 Jahr gültig)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (max. 1 Jahr alt und gültig).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen, Deutschland

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die Öffnung der Angebote wird nach § 14 VOB/A EU durchgeführt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Telefoon: +49 2211473045
Fax: +49 2211472889
Internetadres: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.html
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020