Werken - 487084-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Mannheim: Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen

2020/S 202-487084

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Mannheim – Fachbereich Baurecht. Bauverwaltung. Denkmalschutz.
Postadres: Collinistr. 1
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE126 Mannheim, Stadtkreis
Postcode: 68161
Land: Duitsland
Contactpersoon: Servicestelle Ausschreibungsverfahren
E-mail: 60.ausschreibung@mannheim.de
Telefoon: +49 621 / 293-5387
Fax: +49 621293470963
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mannheim.de
Adres van het kopersprofiel: www.auftragsboerse.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umbau Probezentrum Neckarau

Referentienummer: 42-41-001655400-000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE126 Mannheim, Stadtkreis
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/01/2021
Einde: 24/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020