Werken - 487229-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Neurenberg: Installeren van liften en roltrappen

2020/S 202-487229

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Nürnberg, U-Bahnbauamt
Postadres: Karl-Bröger-Straße 9
Plaats: Nürnberg
NUTS-code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 90459
Land: Duitsland
Contactpersoon: Regn, Ludwig
E-mail: ludwig.regn@stadt.nuernberg.de
Telefoon: +49 9112314498
Fax: +49 9112314978
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.u-bahnbau.nuernberg.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Generalsanierung U-Bahnhof Muggenhof — Erneuerung von 2 Aufzugsanlagen

Referentienummer: 2020003886
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45313000 Installeren van liften en roltrappen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Erneuerung der Aufzugsanlagen am U-Bahnhof Muggenhof.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 467.80 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313000 Installeren van liften en roltrappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erneuerung von 2 Aufzugsanlagen, im Wesentlichen Demontage alter Aufzugskomponenten (hydraulisch), Errichtung von 2 maschinenraumlosen Aufzugsanlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 145-356136
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Generalsanierung U-Bahnhof Muggenhof — Erneuerung von 2 Aufzugsanlagen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hoffmann Montagen GmbH
Postadres: Plabutscherstraße 63
Plaats: Graz
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 8051
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 780.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Postadres: Promenade 27
Plaats: Ansbach
Postcode: 91522
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefoon: +49 981 / 53-1277
Fax: +49 981 / 53-1837
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020