Werken - 487284-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Hamburg: Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

2020/S 202-487284

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hamburger Stadtentwässerung – Anstalt des öffentlichen Rechts
Postadres: Billhorner Deich 2
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 20539
Land: Duitsland
E-mail: rainer.kroeger@hamburgwasser.de
Telefoon: +49 40788881420
Fax: +49 40788881499
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hamburgwasser.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

U4-Horner Geest, Manshardtstraße R-Siel (S-18/0775)

Referentienummer: OV 28/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

U 4, Horner Geest, Manshardtstraße R-Siel (S-18/0775).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600 Hamburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hamburg, Stadtteil Horn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Neubau von rd. 40 m Regenwasserkanal DN 500 bzw. DN 600 in offener Bauweise (Tiefe ca. 2,20-3,5 m, Baugrubenverbau in Träger-Bohl-Bauweise);

— Neubau von rd. 250 m Regenwasserkanal DN 1000 in offener Bauweise (Tiefe ca. 2,5-4,0 m, Baugrubenverbau in Träger-Bohl-Bauweise);

— Neubau von rd. 260 m Regenwasserkanal DN 1200 in offener Bauweise (Tiefe ca. 4,0-5,0 m, Baugrubenverbau in Träger-Bohl-Bauweise und teilweise Spundbleche als verlorener Verbau);

— Herstellung von 7 St. Schächte in Verbundbauweise;

— Herstellung von 4 St. Schächte als Sonderbauwerke;

— Umschluss von 12 St. Straßenablauf-/Hausanschlussleitungen an den herzustellende Regenwasserkanal;

— Herstellung/Rückbau von ca. 475 m prov. Baustraße;

— Verfüllung/Rückbau von 2 Regenwasserkanalhaltungen DN 600.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 125-305457
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

U4 – Horner Geest, Manshardtstraße R-Siel (S-18/0775).

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Strabag AG
Postadres: Reeperbahn 1
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 20359
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 599 418.61 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Postadres: Neuenfelder Straße 19
Plaats: Hamburg
Postcode: 21109
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@bsw.hamburg.de
Telefoon: +49 40428403230
Fax: +49 40427310499
Internetadres: http://www.hamburg.de
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Postadres: Neuenfelder Straße 19
Plaats: Hamburg
Postcode: 21109
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@bsw.hamburg.de
Telefoon: +49 40428403230
Fax: +49 40427310499
Internetadres: http://www.hamburg.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020