Dodávky - 487324-2017

07/12/2017    S235

Luxembursko-Luxemburg: Dodávka predplatného pre odborné periodiká

2017/S 235-487324

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: biblio_curia_marches_publics@curia.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka predplatného pre odborné periodiká.

Referenčné číslo: COJ-PROC-17/018.
II.1.2)Hlavný kód CPV
22212000 Periodiká
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka predplatného pre odborné periodiká v tlačenej forme alebo v tlačenej aj elektronickej forme.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 220 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

CH – Švajčiarsko

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
22212000 Periodiká
22212100 Seriály
22120000 Publikácie
22121000 Technické publikácie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Odborné periodiká.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: počet prihlášok / Relatívna váha: 350
Kritérium kvality - Názov: E-mailové upozornenie „Obsah“ / Relatívna váha: 50
Cena - Relatívna váha: 600
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Iné – ostatné krajiny

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
22212000 Periodiká
22212100 Seriály
22120000 Publikácie
22121000 Technické publikácie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Odborné periodiká.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: počet prihlášok / Relatívna váha: 350
Kritérium kvality - Názov: E-mailové upozornenie „Obsah“ / Relatívna váha: 50
Cena - Relatívna váha: 600
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 094-182906
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

CH – Švajčiarsko

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
22/11/2017
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Planetis SARL
Mesto/obec: Arzier
Kód NUTS: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
PSČ: 1273
Štát: Švajčiarsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 20 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 20 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2
Časť č.: 2
Názov:

Iné – ostatné krajiny

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.1.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/11/2017