Werken - 487337-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Eisenhüttenstadt: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2020/S 202-487337

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Eisenhüttenstadt, Fachbereich Stadtentwicklung
Postadres: Zentraler Platz 1
Plaats: Eisenhüttenstadt
NUTS-code: DE40C Oder-Spree
Postcode: 15890
Land: Duitsland
E-mail: zentrale.vergabestelle@eisenhuettenstadt.de
Telefoon: +49 3364566-333
Fax: +49 3364566-259
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.eisenhuettenstadt.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Zentrale Feuerwache Eisenhüttenstadt – Los 22 – Raumlufttechnik

Referentienummer: EU 10/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau Zentrale Feuerwache Eisenhüttenstadt

Beeskower Straße 10, 15890 Eisenhüttenstadt

Los 22 – Raumlufttechnik.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 365 983.08 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE40C Oder-Spree
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beeskower Straße 10

15890 Eisenhüttenstadt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— 263 m Wickelfalzrohrluftleitungen rund, 100 m2 Luftleitung eckig, 200 m2 Formstücke rechteckig, 48 St. Volumenstromregler;

— 40 St. Brandschutzklappen, 79 St. Luftdurchlässem;

— 1 zentrales Lüftungsgerät, 2 Kompaktgeräte, 7 Rohrlüfter, Abgasabsaugungssystem für 18 Kfz-Stellplätze mit Zubehör und Kanalteilen;

— 3 Klima-Spligeräte mit Außeneinheit.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 133-325300
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU 10/2020
Perceel nr.: 22
Benaming:

Raumlufttechnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Völkl Eisenhüttenstadt GmbH
Plaats: Eisenhüttenstadt
NUTS-code: DE40C Oder-Spree
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 426 165.58 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 365 983.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP9YMKRRDW

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium Wirtschaft und Energie
Postadres: Heinrich-Mann-Allee 107
Plaats: Potsdam
Postcode: 14473
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020