Werken - 487383-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Boedapest: Bouwen van sportfaciliteiten

2020/S 202-487383

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_27806346
Postadres: Váci út 35. VII.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1134
Land: Hongarije
Contactpersoon: Greska Szlávna
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Telefoon: +36 13010695
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://erzsebettaborok.hu/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gyermektáboroztatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztés

Referentienummer: EKR000302892020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212200 Bouwen van sportfaciliteiten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212100 Bouwen van vrijetijdsvoorzieningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 094-223479

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztés

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020