Werken - 487413-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Straatsburg: Wegenbouwwerken

2020/S 202-487413

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DRE Alsace
Postadres: Service «Transports»/MOA-STR, 14 rue du Bataillon de Marche nº 24, BP 10001
Plaats: Strasbourg Cedex
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Postcode: 67050
Land: Frankrijk
E-mail: Frederic.Voegel@developpement-durable.gouv.fr
Telefoon: +33 388130774
Fax: +33 388130510
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RN59 — déviation de Châtenois — aménagement de la RD35

Referentienummer: DREAL_Grand-Est-MOA-STR-203
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne l'aménagement de la RD35 à l'entrée Nord de Châtenois pour permettre le franchissement de la déviation de la RN59. Le projet consistera à reprendre le tracé de la RD35 sur environ 550 m et comprendra la construction de trois ouvrages d'art de franchissement du Muehlbach, de la déviation de Châtenois (RN59) et du Giessen. La chaussée de l'ancienne RD35 sera en partie réutilisée pour les rétablissements et en partie déconstruite.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 446 238.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233120 Wegenbouwwerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation concerne l'aménagement de la RD35 à l'entrée Nord de Châtenois pour permettre le franchissement de la déviation de la RN59. Le projet consistera à reprendre le tracé de la RD35 sur environ 550 m et comprendra la construction de trois ouvrages d'art de franchissement du Muehlbach, de la déviation de Châtenois (RN59) et du Giessen. La chaussée de l'ancienne RD35 sera en partie réutilisée pour les rétablissements et en partie déconstruite.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur environnementale / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 190-461155
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

RN59 — déviation de Châtenois — aménagement de la RD35

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bouygues TP Régions France SAS
Postadres: Direction régionale Ouest Nord-Est — Établissement de Lille — Parc scientifique de la Haute Borne — 1 avenue de l'Horizon
Plaats: Villeneuve-d'Ascq Cedex
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59651
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.bouygues-tp.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Colas Nord-Est
Postadres: 44 boulevard de la Mothe
Plaats: Nancy
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54008
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.colas.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 446 238.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Strasbourg
Postadres: 31 avenue de la Paix — BP 51038
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Telefoon: +33 388212323
Fax: +33 388364466
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Strasbourg
Postadres: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020