Werken - 487435-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Schwerin: Bouwtimmerwerk

2020/S 202-487435

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin
Postadres: Werderstraße 4
Plaats: Schwerin
NUTS-code: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Postcode: 19055
Land: Duitsland
E-mail: zvs@fm.sbl-mv.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Los 8.10 Tischlerarbeiten Bestand EG

Referentienummer: 20E0101S
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421000 Bouwtimmerwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Arbeiten im Denkmal: 12 Innentüren (Gang- u. Schließbarmachung, teilw. brandschutzmäßige Ertüchtigung mit Bodentürschließern u. sicherheitstechn. Ertüchtigung); 3 Paar Türläden neu; 13 Außenfenster mit Fensterbrettern (Gang- und Schließbarmachung, Wetterschutzdichtg., sicherheitst. Ertüchtigung, Insektenschutzgitter, Sonnenschutzfolien); Reparatur/Neubau Wandbekleidungen u. histor. Beschläge.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 65 262.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE80O Ludwigslust-Parchim
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arbeiten im Denkmal: 12 Innentüren (Gang- u. Schließbarmachung, teilw. brandschutzmäßige Ertüchtigung mit Bodentürschließern u. sicherheitstechn. Ertüchtigung); 3 Paar Türläden neu; 13 Außenfenster mit Fensterbrettern (Gang- und Schließbarmachung, Wetterschutzdichtg., sicherheitst. Ertüchtigung, Insektenschutzgitter, Sonnenschutzfolien); Reparatur/Neubau Wandbekleidungen u. histor. Beschläge.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ELER 10187 E7 0011 Schloss Ludwigslust.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 129-315066
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20E0101S
Benaming:

10187-E7-0011 Schloss Ludwigslust, Innenraumrestaurierung Los 8.10 Tischlerarbeiten Bestand EG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tischlerei Nils-O.Fischer GmbH
Plaats: Schwerin
NUTS-code: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Postcode: 19061
Land: Duitsland
E-mail: zvs@fm.sbl-mv.de
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 262.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern
Postadres: Johannes-Stelling-Straße 14
Plaats: Schwerin
Postcode: 19053
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern,Abteilung IV,Referat 422
Postadres: Schloßstraße 9-11
Plaats: Schwerin
Postcode: 19053
Land: Duitsland
E-mail: zvs@fm.sbl-mv.de
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin
Postadres: Werderstraße 4
Plaats: Schwerin
Postcode: 19055
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020