Werken - 487435-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Schwerin: Bouwtimmerwerk

2020/S 202-487435

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin
Postadres: Werderstraße 4
Plaats: Schwerin
NUTS-code: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Postcode: 19055
Land: Duitsland
E-mail: zvs@fm.sbl-mv.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Los 8.10 Tischlerarbeiten Bestand EG

Referentienummer: 20E0101S
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421000 Bouwtimmerwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 65 262.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE80O Ludwigslust-Parchim

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 129-315066

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20E0101S
Benaming:

10187-E7-0011 Schloss Ludwigslust, Innenraumrestaurierung Los 8.10 Tischlerarbeiten Bestand EG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tischlerei Nils-O.Fischer GmbH
Plaats: Schwerin
NUTS-code: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Postcode: 19061
Land: Duitsland
E-mail: zvs@fm.sbl-mv.de
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 262.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020