Werken - 487448-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Wiesbaden: Installeren van ventilatie en airconditioning

2020/S 202-487448

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH
Postadres: Beethovenstraße 20
Plaats: Wiesbaden
NUTS-code: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
Postcode: 65189
Land: Duitsland
Contactpersoon: Technischer Dienst
E-mail: iweinhold@joho.de
Telefoon: +49 611177-4929
Fax: +49 611177-1908
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.joho.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raumlufttechnik

Referentienummer: V-P008-400-0034-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331200 Installeren van ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Errichtung von Lüftungs- und Entrauchungsanlagen des 1. BA zum Neubau St. Josef Hospital in Wiesbaden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Errichtung von Lüftungs- und Entrauchungsanlagen des 1. BA zum Neubau St. Josef Hospital in Wiesbaden. Bestehend aus:

— 8 Stück RLT-Anlagen mit KVS-WRG-System bzw. Plattenwärmetauscher;

— 7 Stück Kanalventilatoren zur Be- und Entlüftung einzelner Räume, wie z. B. OP-Lichträume, Technikzentrale;

— 4 Stück Brandgasventilatoren zum Entrauchen innenliegender Flure;

— 6 Stück Kanal-Nachströmventilatoren zum Entrauchen innenliegender Flure;

— 1 Stück Rauchschutz-Druckanlage;

— ca. 525 Stück Brandschutzklappen;

— ca. 55 Stück Entrauchungsklappen;

— ca. 7 300 m2 Lüftungskanäle;

— ca. 1 600 m2 Kalzium-Silikat-Entrauchungskanäle;

— ca. 4 600 m Wickelfalzrohr DN 80-DN 315.

Die haustechnischen Anlagen sind in mehreren Technikzentralen (E-1, E3 und E7) aufgeteilt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-328304
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Raumlufttechnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 11
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Caverion Deutschland GmbH
Postadres: Gstocketwiesenstr. 9
Plaats: Deggendorf
NUTS-code: DE224 Deggendorf
Postcode: 94469
Land: Duitsland
E-mail: hans.waas@caverion.com
Telefoon: +49 9913104735
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Hilpertstraße 21
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64295
Land: Duitsland
Telefoon: +49 615112-6603
Fax: +49 615112-5816
Internetadres: www.rp-darmstadt.hessen.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020