Werken - 487552-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Voerde: Schilderen van gebouwen

2020/S 202-487552

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 193-465366)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Voerde (Niederrhein), FD 6.3 – Zentrale Vergabe
Postadres: Rathausplatz 20
Plaats: Voerde
NUTS-code: DEA1F Wesel
Postcode: 46562
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@voerde.de
Telefoon: +49 285580404/414
Fax: +49 28559690106
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.voerde.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Malerarbeiten Sanierung Comenius Gesamtschule in Voerde

Referentienummer: S-VOERDE-2020-0056
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45442110 Schilderen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 193-465366

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
In plaats van:

Ende der Laufzeit: 30.6.2021

Te lezen:

Ende der Laufzeit: 31.5.2021

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Die Ausführungsfrist wurde wie folgt berichtigt:

Beginn: 25.1.2021, Ende: 31:5.2021