Werken - 487575-2020

16/10/2020    S202

België-Aartselaar: Aanleggen van afvalwaterleidingen

2020/S 202-487575

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 184-443336)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin nv — Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: mevr. Xenia Luxem
E-mail: Aanbestedingen@aquafin.be
Telefoon: +32 34504511
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386901

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20398/1— collector Ranst-Wommelgem fase 2

Referentienummer: AQFINFRA-20398lot1x-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232411 Aanleggen van afvalwaterleidingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

20398/1 — collector Ranst-Wommelgem fase 2.

Samenvattende beschrijving opdracht:

— de aanleg van riolering in open sleuf,

— het bouwen van een overstortconstructie en een dubbel pompstation met overstort,

— het herstellen van wegverharding m.i.v. funderingen,

— de aanleg van nieuwe wegverharding en een nieuw fietspad m.i.v. funderingen,

— het aanleggen van grachten en bouwen van duikers en kopmuren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 184-443336

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Terechtwijzend bericht nr. 2: wijzigingen in meetstaat en plan. Nieuwe meetstaat TWB2 en informatie TWB2 werden reeds gepubliceerd op 12.10.2020 samen met TWB1. U dient meetstaat TWB2, niet de meetstaat van TWB1, te gebruiken bij uw offerte. U dient met de opmerkingen in beide terechtwijzende berichten rekening te houden. Er worden geen wijzigingen of documenten meer toegevoegd.

Gelieve bij uw inschrijving, op straffe van nietigheid, te melden dat u heeft rekening gehouden met de aanvullende bepalingen en wijzigingen vermeld in terechtwijzend bericht nr. 1 en nr. 2.