Werken - 487580-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Neustadt an der Waldnaab: Timmer- en schrijnwerk

2020/S 202-487580

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 193-465463)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Postadres: Stadtplatz 36
Plaats: Neustadt an der Waldnaab
NUTS-code: DE237 Neustadt a. d. Waldnaab
Postcode: 92660
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ach, Hermann
E-mail: vergabestelle@neustadt.de
Telefoon: +49 9602790
Fax: +49 9602791166
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.neustadt.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gymnasium Neustadt a.d.Waldnaab – Generalsanierung; Tischlerarbeiten Bibliothek und Mensa

Referentienummer: 2020004568
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45422000 Timmer- en schrijnwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Gymnasium Neustadt a.d.Waldnaab – Generalsanierung;

Herstellen, Liefern und Eibauen von festen Einbaumöbeln sowie Handläufen, Wand – und Deckenverkleidungen und Tischen in den Räumen Bibliothek und Mensa im Zuge des 2. Bauabschnittes für das Bauvorhaben Generalsanierung Gymnasium Neustadt an der Waldnaab.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 193-465463

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kommunikation
In plaats van:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=53C34aONxxo%253d

Te lezen:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=LVUgq66LOs8%253d

VII.2)Overige nadere inlichtingen: