Leveringen - 487708-2020

16/10/2020    S202

Finland-Rovaniemi: Opslag- en opzoeksysteem (carrousels)

2020/S 202-487708

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0819616-7
Postadres: Ounasrinteentie 22
Plaats: Rovaniemi
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-96400
Land: Finland
Contactpersoon: Salo Noora
E-mail: noora.salo@lshp.fi
Telefoon: +358 406357929
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lshp.fi
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lapin keskussairaalan laajennushanke – Hyllystöhissit sairaala-apteekkiin ja hankinta- ja logistiikkapalveluihin

Referentienummer: HANK 202/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42418400 Opslag- en opzoeksysteem (carrousels)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Lapin keskussairaalan laajennushankkeessa valmistuviin uusiin tiloihin hankittavat hissiperiaatteella toimivat varastoautomaatit (hyllystöhissit). Hyllystöhissejä hankitaan yhteensä neljä (4) kappaletta, kaksi (2) kappaletta sairaala-apteekkiin ja kaksi (2) kappaletta hankinta- ja logistiikkapalveluihin. Sekä sairaala-apteekin että hankinta- ja logistiikkapalveluiden hyllystöhissit tulevat kulkemaan kahdessa (2) kerroksessa.

Hankinta- ja logistiikkapalvelut ja sairaala-apteekki sijoittuvat kuumaan sairaalaan. Sairaala-apteekin tilojen käyttöönotto aloitetaan toukokuussa 2022 ja hankinta- ja logistiikkapalveluiden käyttöönotto elo–syyskuussa 2022.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42965110 Opslagsysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rovaniemi

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hyllystöhissejä hankitaan sairaala-apteekkiin kaksi (2) kappaletta ja hankinta- ja logistiikkapalveluihin kaksi (2) kappaletta. Molemmissa yksiköissä hyllystöhissit ovat kahden (2) kerroksen korkuisia (korkeus noin 8 metriä).

Sairaala-apteekissa hyllystöhissin ulosottoaukko tulee molempiin kerroksiin ja hyllystöhissejä käytetään tavaran varastointiin ja kuljettamiseen kerrosten välillä. Sairaala-apteekissa on käytössä WebMarela-toiminnanohjausjärjestelmä.

Hankinta- ja logistiikkapalveluissa hyllystöhissiin ulosottoaukko tulee vain toiseen kerrokseen ja hyllystöhissejä käytetään tavaran varastointiin. Hankinta- ja logistiikkapalveluissa on käytössä Gemini-toiminnanohjausjärjestelmä.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Tällä tietopyynnöllä haluamme ilmoittaa tulevasta hankinnasta ja kartoittaa hankinnasta kiinnostuneita toimittajia. Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tulevaan tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan tulevassa tarjouskilpailussa.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/01/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia ilmoittamaan kiinnostuksensa sähköpostitse osoitteeseen noora.salo@lshp.fi Ilmoita viestissä yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. Kiinnostuneiksi ilmoittautuneiden toimittajien kanssa tullaan käymään markkinavuoropuhelua loppuvuoden aikana.

Lisätietoja hankintamenettelystä antaa hankintasuunnittelija Noora Salo, p. +358 406357929, noora.salo@lshp.fi

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020