Leveringen - 487722-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Ontsmettingsuitrusting

2020/S 202-487722

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: institutul Clinic Fundeni
Nationaal identificatienummer: RO 4204003
Postadres: Str. Fundeni nr. 258, sector 2
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 022322
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cristian Sabou
E-mail: achizitii@icfundeni.ro
Telefoon: +40 213172194
Fax: +40 213180444
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instituție spitalicească
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Echipamente și dispozitive medicale pentru decontaminare I

Referentienummer: 4204003/2020/46281
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42924720 Ontsmettingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Echipament de decontaminare I in cadrul proiectului „Gestionarea in timp util si eficient de catre Institutul Clinic Fundeni a crizei sanitare Covid-19”, cod SMIS 2014-138083.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 523 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterilizator cu ionizare negativă și plasmă

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42924720 Ontsmettingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul IC Fundeni.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sterilizator cu ionizare negativa si plasma cu o capacitate crescuta de neutralizare a bacteriilor, virusurilor si a germenilor din aerul blocurilor operatorii, sectii de terapie intensiva cu scopul de a mentine un mediu steril.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat portabil pentru curăţarea şi dezinfectarea chimică şi termică a suprafeţelor foarte greu accesibile, pe bază de abur şi dezinfectant

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42924720 Ontsmettingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul I C Fundeni.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat portabil pentru curăţarea şi dezinfectarea chimică şi termică a suprafeţelor foarte greu accesibile, pe bază de abur şi dezinfectant.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat de nebulizare (cu ceață uscată)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42924720 Ontsmettingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul IC Fundeni.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat de nebulizare (cu ceata uscata) cu capacitate de nebulizare de 1 000 m3 intr-un singur tratament de dezinfectie.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
20/10/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020