Leveringen - 487725-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Cluj-Napoca: Medische apparatuur

2020/S 202-487725

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Cluj-Napoca
Nationaal identificatienummer: 4305857
Postadres: Str. Moţilor nr. 1-3
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400001
Land: Roemenië
Contactpersoon: Lucia Lupea
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefoon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.primariaclujnapoca.ro
Adres van het kopersprofiel: www.primariaclujnapoca.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziția de echipamente de protecție medicală (măști chirurgicale cu trei pliuri cu elastic) pentru proiectul „Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare Covid-19 prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală”, cod SMIS 138377

Referentienummer: 488494
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitia de echipamente de protectie medicala (masti chirurgicale cu trei pliuri cu elastic) pentru proiectul „Cresterea capacitatii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare Covid-19 prin achizitia de echipamente medicale si de protectie medicala”, cod SMIS 138377.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 201 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113 Cluj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de echipamente de protectie medicala (masti chirurgicale cu trei pliuri cu elastic) pentru proiectul „Cresterea capacitatii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare Covid-19 prin achizitia de echipamente medicale si de protectie medicala”, cod SMIS 138377.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/10/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020