Leveringen - 487740-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Willich: Schoolmeubilair

2020/S 202-487740

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Willich, Der Bürgermeister
Postadres: Rothweg 1a
Plaats: Willich
NUTS-code: DEA1E Viersen
Postcode: 47877
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@stadt-willich.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://stadt-willich.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYDNY1HD/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYDNY1HD
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag Lieferung von Schulmöbeln für verschiedene Grundschulen

Referentienummer: 2020-096
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Abschluss eines Rahmenvertrages:

Lieferung von Schulmöbeln für verschiedene Grundschulen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1E Viersen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadt Willich

Der Bürgermeister Rothweg 1a

47877 Willich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abschluss eines Rahmenvertrages:

Lieferung von Schulmöbeln für verschiedene Grundschulen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nachweis der Eintragung in das Berufsregister (Handwerksrolle, IHK oder vergleichbares Verzeichnis) ihres Sitzes oder Wohnsitzes

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Stadt Willich

Zentrale Vergabestelle

Rothweg 1a

47877 Willich

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zur Submission sind nur Bedienstete der Stadt Willich zugelassen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Sämtliche Vergabeunterlagen werden ausschließlich über das Portal Vergabemarktplatz Rheinland kostenlos zur Verfügung gestellt, eine postalische oder elektronische Versendung erfolgt nicht. Für den Zugang zum Download ist eine einmalige kostenfreie Registrierung unter vmp-rheinland.de erforderlich.

Bieterfragen werden unter Wahrung der Anonymität des Fragestellers über den Kommunikationsbereich des Verfahrens im o. g. Portal für alle Teilnehmer beantwortet. Bieterfragen sind ausschließlich über diesen Kommunikationsweg einzureichen.

Sollten Sie Fragen zur elektronischen Angebotsabgabe oder zum Bieterpool haben, können Sie sich unter folgendem Link entsprechend informieren:

https://support.cosinex.de/unternehmen

Oder die Vergabestelle der Stadt Willich über die Mail-Adresse vergabestelle@stadt-willich.de kontaktieren.

Bekanntmachungs-ID: CXPTYDNY1HD

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
E-mail: VKRhld-d@bezreg-koeln.nrw.de
Telefoon: +49 221147-3045
Fax: +49 221147-2889
Internetadres: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.html
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020