Leveringen - 487759-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Castelnaudary: Dieselbrandstof

2020/S 202-487759

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois
Nationaal identificatienummer: communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Aud
Postadres: 40 avenue du 8 Mai 1945, BP 1161
Plaats: Castelnaudary Cedex
NUTS-code: FRJ1 Languedoc-Roussillon
Postcode: 11491
Land: Frankrijk
E-mail: sandrine.melix@cccla.fr
Telefoon: +33 468236843
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marchespublics.aude.fr
Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.aude.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marchespublics.aude.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: EPCI
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achat de carburants

Referentienummer: 202019CLACARBU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achat de carburants: gasoil, sans plomb 95, sans plomb 98 pour la station-service de Saint-Michel-de-Lanès (11410).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gasoil

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ1 Languedoc-Roussillon
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat de gasoil pour la station-service de Saint-Michel-de-Lanès (11410).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 272 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le nombre de période de reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de reconduction est d'un an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sans plomb 95

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ1 Languedoc-Roussillon
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat de sans plomb 95 pour la station service de Saint-Michel-de-Lanès (11410).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 104 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le nombre de période de reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de reconduction est d'un an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sans plomb 98

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ1 Languedoc-Roussillon
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat de sans plomb 98 pour la station service de Saint-Michel-de-Lanès (11410).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le nombre de période de reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de reconduction est d'un an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 17:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6 rue Pitot
Plaats: Montpellier Cedex 2
Postcode: 34063
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020