Leveringen - 487785-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Saint-Maurice: Schoolbenodigdheden

2020/S 202-487785

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Saint-Maurice
Nationaal identificatienummer: 21940069400010
Postadres: 55 rue du Maréchal Leclerc
Plaats: Saint-Maurice Cedex
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
Postcode: 94415
Land: Frankrijk
E-mail: rachid.bouchillaoun@ville-saint-maurice.fr
Telefoon: +33 145188014
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-saint-maurice.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_TMwWzwYEtd
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achat de fournitures de bureau

Referentienummer: 12102020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162110 Schoolbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché a pour objet l'achat de fournitures à destination des scolaires et de l'animation, des fournitures de bureau destinées principalement aux services administratifs, consommables informatiques et papier. La durée totale du marché est de quatre ans, il est décomposé en quatre lots.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 380 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures destinées aux scolaires et à l'animation

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162110 Schoolbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le lot nº 1 a pour objet la livraison des fournitures scolaires et d'animation (cahiers, papeterie, stylos, fournitures de rangements...), hors livres et ouvrages scolaires, dans les écoles et accueils de loisirs de la ville.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 220 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre à bons de commande est conclu pour une durée initiale de douze mois allant de sa date de notification jusqu'à sa date anniversaire. Il est reconductible tacitement trois fois douze mois sans que sa durée maximale ne puisse excéder quatre ans. Conformément aux dispositions de l'article R. 2112-4 du code la commande publique, le titulaire ne pourra pas refuser la reconduction.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de bureau

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le lot nº 2 a pour objet la livraison des fournitures administratives (ou de bureau): cahiers, papeterie, stylos, accessoires de classement..., pour les services administratifs de la ville.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre à bons de commande est conclu pour une durée initiale de douze mois allant de sa date de notification jusqu'à sa date anniversaire. Il est reconductible tacitement trois fois douze mois sans que sa durée maximale ne puisse excéder quatre ans. Conformément aux dispositions de l'article R. 2112-4 du code la commande publique, le titulaire ne pourra pas refuser la reconduction.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consommables informatiques

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30237300 Computerbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le lot nº 3 a pour objet la livraison de consommables informatiques: toners laser, tambours, cartouches d'encre, CD et DVD, produits de nettoyage PC et écrans..., pour les services administratifs de la ville.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre à bons de commande est conclu pour une durée initiale de douze mois allant de sa date de notification jusqu'à sa date anniversaire. Il est reconductible tacitement trois fois douze mois sans que sa durée maximale ne puisse excéder quatre ans. Conformément aux dispositions de l'article R. 2112-4 du code la commande publique, le titulaire ne pourra pas refuser la reconduction.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papier pour copieurs et imprimantes laser

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192700 Kleine kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le lot nº 4 a pour objet la livraison de papier pour copieurs et imprimantes laser pour les services administratifs de la ville.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre à bons de commande est conclu pour une durée initiale de douze mois allant de sa date de notification jusqu'à sa date anniversaire. Il est reconductible tacitement trois fois douze mois sans que sa durée maximale ne puisse excéder quatre ans. Conformément aux dispositions de l'article R. 2112-4 du code la commande publique, le titulaire ne pourra pas refuser la reconduction.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cf. règlement de la consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Cet accord-cadre est renouvelable tous les quatre ans.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Melun
Postadres: 43 rue Général de Gaulle — case postale nº 8630
Plaats: Melun Cedex
Postcode: 77008
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-melun@juradm.fr
Telefoon: +33 160566630
Fax: +33 160566610
Internetadres: http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Melun
Postadres: 43 rue Général de Gaulle — case postale nº 8630
Plaats: Melun Cedex
Postcode: 77008
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-melun@juradm.fr
Telefoon: +33 160566630
Fax: +33 160566610
Internetadres: http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020