Leveringen - 487785-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Saint-Maurice: Schoolbenodigdheden

2020/S 202-487785

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Saint-Maurice
Nationaal identificatienummer: 21940069400010
Postadres: 55 rue du Maréchal Leclerc
Plaats: Saint-Maurice Cedex
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
Postcode: 94415
Land: Frankrijk
E-mail: rachid.bouchillaoun@ville-saint-maurice.fr
Telefoon: +33 145188014
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-saint-maurice.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achat de fournitures de bureau

Referentienummer: 12102020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162110 Schoolbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 380 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures destinées aux scolaires et à l'animation

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162110 Schoolbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 220 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre à bons de commande est conclu pour une durée initiale de douze mois allant de sa date de notification jusqu'à sa date anniversaire. Il est reconductible tacitement trois fois douze mois sans que sa durée maximale ne puisse excéder quatre ans. Conformément aux dispositions de l'article R. 2112-4 du code la commande publique, le titulaire ne pourra pas refuser la reconduction.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de bureau

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre à bons de commande est conclu pour une durée initiale de douze mois allant de sa date de notification jusqu'à sa date anniversaire. Il est reconductible tacitement trois fois douze mois sans que sa durée maximale ne puisse excéder quatre ans. Conformément aux dispositions de l'article R. 2112-4 du code la commande publique, le titulaire ne pourra pas refuser la reconduction.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consommables informatiques

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30237300 Computerbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre à bons de commande est conclu pour une durée initiale de douze mois allant de sa date de notification jusqu'à sa date anniversaire. Il est reconductible tacitement trois fois douze mois sans que sa durée maximale ne puisse excéder quatre ans. Conformément aux dispositions de l'article R. 2112-4 du code la commande publique, le titulaire ne pourra pas refuser la reconduction.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papier pour copieurs et imprimantes laser

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192700 Kleine kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre à bons de commande est conclu pour une durée initiale de douze mois allant de sa date de notification jusqu'à sa date anniversaire. Il est reconductible tacitement trois fois douze mois sans que sa durée maximale ne puisse excéder quatre ans. Conformément aux dispositions de l'article R. 2112-4 du code la commande publique, le titulaire ne pourra pas refuser la reconduction.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020