Leveringen - 487810-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Reims: Motorvoertuigen

2020/S 202-487810

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté urbaine du Grand Reims
Postadres: CS 80036
Plaats: Reims Cedex
NUTS-code: FRF23 Marne
Postcode: 51722
Land: Frankrijk
Contactpersoon: C3C Ressources et territoires
E-mail: C3c.ressources@grandreims.fr
Telefoon: +33 326777493
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.grandreims.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://marches.grandreims.fr
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.grandreims.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=4308&orgAcronyme=s3d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Centrale d'achat de la Communauté urbaine du Grand Reims
Postadres: CS 80036
Plaats: Reims Cedex
NUTS-code: FRF23 Marne
Postcode: 51722
Land: Frankrijk
Contactpersoon: C3C Ressources et territoires
E-mail: C3c.ressources@grandreims.fr
Telefoon: +33 326777493
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.grandreims.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://marches.grandreims.fr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches.grandreims.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=4308&orgAcronyme=s3d
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de véhicules

Referentienummer: AF1A002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de véhicules. Les fournitures objets du présent accord-cadre répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs suivants:

— besoins actuels de la Communauté urbaine du Grand Reims et de la Ville de Reims,

— besoins éventuels des autres adhérents à la Centrale d'achat Il s'agit d'un accord-cadre, passé en application des articles R. 2162-1 et suivants du code de la commande publique, et conclu sans minimum ni maximum.

Il est établi pour une durée de quatre ans à compter de sa date de notification. Sans préjudice des dispositions des articles 29 et suivants CCAG-FCS, il est résiliable à chaque date anniversaire par décision de la Centrale d'achat notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception deux (2) mois avant l'échéance de la période en cours. Cette dénonciation n'ouvre droit à aucune indemnité au titulaire.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de véhicules à moteur thermique de segment A

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF23 Marne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la Communauté urbaine du Grand Reims.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de véhicules à moteur thermique de segment A.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Incidences énergétiques et environnementales / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 320 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Il sera intégralement exécuté par émission de bons de commande, conformément aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de véhicules à moteur thermique de segment B

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF23 Marne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la Communauté urbaine du Grand Reims.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de véhicules à moteur thermique de segment B.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Incidences énergétiques et environnementales / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 180 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Il sera intégralement exécuté par émission de bons de commande, conformément aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de véhicules à moteur électrique de segment B

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF23 Marne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la Communauté urbaine du Grand Reims.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de véhicules à moteur électrique de segment B.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Il sera intégralement exécuté par émission de bons de commande, conformément aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de véhicules à moteur thermique de segment C

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF23 Marne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la Communauté urbaine du Grand Reims.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de véhicules à moteur thermique de segment C.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Incidences énergétiques et environnementales / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 180 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Il sera intégralement exécuté par émission de bons de commande, conformément aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de fourgonnette à moteur thermique

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF23 Marne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la Communauté urbaine du Grand Reims.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de fourgonnette à moteur thermique.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Incidences énergétiques et environnementales / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 260 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Il sera intégralement exécuté par émission de bons de commande, conformément aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de fourgonnette à moteur électrique

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF23 Marne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la Communauté urbaine du Grand Reims.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de fourgonnette à moteur électrique.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Il sera intégralement exécuté par émission de bons de commande, conformément aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de petit fourgon et fourgon à moteur thermique

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF23 Marne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la Communauté urbaine du Grand Reims.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de petit fourgon et fourgon à moteur thermique.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Incidences énergétiques et environnementales / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 360 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Il sera intégralement exécuté par émission de bons de commande, conformément aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de fourgon transformé à moteur thermique

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF23 Marne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la Communauté urbaine du Grand Reims.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition de fourgon transformé à moteur thermique.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Incidences énergétiques et environnementales / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 720 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sous réserve de la réception d'un nombre suffisant d'offres régulières, adaptées et acceptables, il sera conclu avec plusieurs opérateurs économiques: quatre (4) maximum. Il donnera lieu à la conclusion de marchés subséquents, dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12 du code de la commande publique.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Statut juridique — éléments requis:

— une lettre de candidature détaillant les cocontractants en cas de groupement. Le candidat renseigne les conditions de sa candidature: seul ou en groupement d'opérateurs économiques (cotraitance). En cas de groupement, le candidat indique la forme du groupement (solidaire ou conjoint) ainsi que la désignation du mandataire. Ce dernier devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation;

— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Nota: si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut par une déclaration de l'opérateur économique.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le Dossier de consultation des entreprises (DCE) doit être consulté et téléchargé via la plateforme de dématérialisation à l'adresse internet suivante: https://marches.grandreims.fr — il est vivement recommandé aux candidats de s'identifier lors du téléchargement du DCE afin qu'ils puissent être informés des éventuelles modifications de la consultation. Les candidats ont l'obligation de faire acte de candidature et de déposer une offre par transmission électronique dans cette procédure. Pour se faire, les candidats à la présente procédure doivent se connecter au site internet suivant: https://marches.grandreims.fr — un «Guide d'utilisation à disposition des opérateurs économiques», est mis à sa disposition sur le site dans la rubrique «Aide». La remise des candidatures et des offres par télécopie, courriel ou par voie postale n'est pas admise. Le pli qui serait remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées sera éliminé. Pour satisfaire aux conditions de participation prévues au DCE, le candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 et DC2 (fournis dans le dossier de consultation ou disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), pour présenter leur candidature ou bien, répondre sur papier libre à l'ensemble des exigences prévues ci-dessous, en n'omettant pas de joindre les documents à annexer en cas de besoin. L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) 2016/7 de la Commission européenne du 5.1.2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place des documents mentionnés. Ce document devra être rédigé en français. Les entreprises ne présentant pas les garanties suffisantes sont susceptibles de ne pas être admises.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Postadres: 25 rue du Lycée
Plaats: Châlons-en-Champagne Cedex
Postcode: 51036
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Telefoon: +33 326668687
Fax: +33 326210187
Internetadres: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Peuvent être formés devant la juridiction visée au présent avis, dans les conditions fixées par le Code de justice administrative (CJA):

— un référé précontractuel, avant la signature du contrat, selon les modalités fixées aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du CJA;

— un référé contractuel, après la signature du contrat, selon les modalités fixées aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA;

— un recours en contestation de validité du contrat, selon les modalités fixées par la décision du Conseil d'État nº 358994 du 4.4.2014 «Département de Tarn-et-Garonne», dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, assorti le cas échéant, d'un référé suspension (article L. 521-1 du CJA);

— un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, selon les modalités fixées aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, dans les deux mois suivant la notification de la décision susmentionnée.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Postadres: 25 rue du Lycée
Plaats: Châlons-en-Champagne Cedex
Postcode: 51036
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Telefoon: +33 326668687
Fax: +33 326210187
Internetadres: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/demarches-procedures
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020