Leveringen - 487812-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Eisenberg: Farmaceutische producten

2020/S 202-487812

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse
Postadres: Virchowstraße 30
Plaats: Eisenberg
NUTS-code: DEB RHEINLAND-PFALZ
Postcode: 67304
Land: Duitsland
E-mail: am_vertraege@rps.aok.de
Telefoon: +49 6351403203
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aok.de/rheinland-pfalz-saarland/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abschluss nicht exklusiver Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V zu Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Dexamethason, Neomycin und Polymyxin B (S01CA55) im Rahmen eines sogenannten Open-House-Modells.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB RHEINLAND-PFALZ
NUTS-code: DEC SAARLAND
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2020
Einde: 30/11/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020