Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 487812-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Eisenberg: Farmaceutische producten

2020/S 202-487812

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse
Postadres: Virchowstraße 30
Plaats: Eisenberg
NUTS-code: DEB RHEINLAND-PFALZ
Postcode: 67304
Land: Duitsland
E-mail: am_vertraege@rps.aok.de
Telefoon: +49 6351403203
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aok.de/rheinland-pfalz-saarland/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abschluss nicht exklusiver Rabattverträge nach § 130a Abs. 8 SGB V zu Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Dexamethason, Neomycin und Polymyxin B (S01CA55) im Rahmen eines sogenannten Open-House-Modells.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB RHEINLAND-PFALZ
NUTS-code: DEC SAARLAND
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2020
Einde: 30/11/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020