Leveringen - 487819-2020

16/10/2020    S202

Letland-Riga: Schoeisel

2020/S 202-487819

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde
Nationaal identificatienummer: 90000027165
Postadres: Stabu iela 89
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1009
Land: Letland
Contactpersoon: Kristīne Tālberga
E-mail: Kristine.Talberga@ievp.gov.lv
Telefoon: +371 67279449
Fax: +371 67278697
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ievp.gov.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/395
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/45998
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/45998
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Apavu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām

Referentienummer: IeVP 2020/81
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18800000 Schoeisel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām. Iepirkuma priekšmets sastāv no 6 daļām: vīriešu kurpes; sieviešu kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) vissezonas zābaki; vīriešu klasiskie ziemas zābaki; sieviešu klasiskie ziemas zābaki.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 230 650.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vīriešu kurpes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām. Iepirkuma priekšmets sastāv no 6 daļām: vīriešu kurpes; sieviešu kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) vissezonas zābaki; vīriešu klasiskie ziemas zābaki; sieviešu klasiskie ziemas zābaki.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Atbilstoši nolikuma 9.3. punktam: detalizēta apavu izmēru skala (starpizmēri/nestandarta izmēri) piedāvātajā Iepirkuma daļā / Weging: 6
Prijs - Weging: 94
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 35 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sieviešu kurpes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām. Iepirkuma priekšmets sastāv no 6 daļām: vīriešu kurpes; sieviešu kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) vissezonas zābaki; vīriešu klasiskie ziemas zābaki; sieviešu klasiskie ziemas zābaki.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Atbilstoši nolikuma 9.3. punktam: detalizēta apavu izmēru skala (starpizmēri/nestandarta izmēri) piedāvātajā Iepirkuma daļā / Weging: 6
Prijs - Weging: 94
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 450.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vīriešu/sieviešu (unisex) kurpes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām. Iepirkuma priekšmets sastāv no 6 daļām: vīriešu kurpes; sieviešu kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) vissezonas zābaki; vīriešu klasiskie ziemas zābaki; sieviešu klasiskie ziemas zābaki.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Atbilstoši nolikuma 9.3. punktam: detalizēta apavu izmēru skala (starpizmēri/nestandarta izmēri) piedāvātajā Iepirkuma daļā / Weging: 6
Prijs - Weging: 94
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 81 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vīriešu/sieviešu (unisex) vissezonas zābaki

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām. Iepirkuma priekšmets sastāv no 6 daļām: vīriešu kurpes; sieviešu kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) vissezonas zābaki; vīriešu klasiskie ziemas zābaki; sieviešu klasiskie ziemas zābaki.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Atbilstoši nolikuma 9.3. punktam: detalizēta apavu izmēru skala (starpizmēri/nestandarta izmēri) piedāvātajā Iepirkuma daļā / Weging: 6
Prijs - Weging: 94
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 63 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vīriešu klasiskie ziemas zābaki

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām. Iepirkuma priekšmets sastāv no 6 daļām: vīriešu kurpes; sieviešu kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) vissezonas zābaki; vīriešu klasiskie ziemas zābaki; sieviešu klasiskie ziemas zābaki.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Atbilstoši nolikuma 9.3. punktam: detalizēta apavu izmēru skala (starpizmēri/nestandarta izmēri) piedāvātajā Iepirkuma daļā / Weging: 6
Prijs - Weging: 94
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sieviešu klasiskie ziemas zābaki

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām. Iepirkuma priekšmets sastāv no 6 daļām: vīriešu kurpes; sieviešu kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) kurpes; vīriešu/sieviešu (unisex) vissezonas zābaki; vīriešu klasiskie ziemas zābaki; sieviešu klasiskie ziemas zābaki.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Atbilstoši nolikuma 9.3. punktam: detalizēta apavu izmēru skala (starpizmēri/nestandarta izmēri) piedāvātajā Iepirkuma daļā / Weging: 6
Prijs - Weging: 94
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 27 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību attiecīgo preču tirdzniecības jomā (atbilstoši iepirkuma priekšmetam).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020