Leveringen - 487828-2020

16/10/2020    S202

Zweden-Boden: Eetbare producten van dierlijke oorsprong

2020/S 202-487828

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bodens kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-2767
Postadres: Kyrkgatan 24
Plaats: Boden
NUTS-code: SE332 Norrbottens län
Postcode: 961 34
Land: Zweden
Contactpersoon: Sandra Stenman
E-mail: sandra.stenman@boden.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.boden.se/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=54462
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=54462
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Livsmedel - huvudupphandling 2021

Referentienummer: KS 2020/967
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03142300 Eetbare producten van dierlijke oorsprong
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Bodens kommun inbjuder er här med att lämna anbud på kommunens huvudupphandling av livsmedel till skolor, förskolor, äldreboenden etc.

I uppdraget ingår även anskaffning, lagerhållning och leverans. Kommunen avser att teckna ramavtal med en (1) leverantör.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 28 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03142300 Eetbare producten van dierlijke oorsprong
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
15110000 Vlees
15130000 Vleesproducten
15210000 Visfilets, vissenlevers, hom en kuit
15220000 Ingevroren vis, visfilets en ander visvlees
15250000 Zeevruchten
15310000 Aardappelen en aardappelproducten
15320000 Vruchten- en groentensappen
15330000 Verwerkte groenten en fruit
15410000 Ruwe dierlijke of plantaardige oliën en vetten
15420000 Geraffineerde oliën en vetten
15430000 Spijsvetten
15510000 Melk en room
15540000 Kaasproducten
15550000 Diverse zuivelproducten
15610000 Graanmalerijproducten
15620000 Zetmeel en zetmeelproducten
15800000 Diverse voedingsmiddelen
15810000 Broodproducten, vers gebak en cake
15820000 Beschuit en koekjes; houdbaar gebak en cakes
15830000 Suiker en aanverwante producten
15840000 Cacao; chocolade en suikerwerk
15850000 Pastaproducten
15860000 Koffie, thee en aanverwante producten
15870000 Specerijen en kruiderijen
15880000 Speciale voedingsproducten
15890000 Diverse voedingsmiddelen en droge waren
15894000 Verwerkte voedingsmiddelen
15896000 Diepvriesproducten
15897000 Blikconserven en veldrantsoenen
15897200 Blikconserven
44618420 Voedselblikken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE332 Norrbottens län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Norrbottens län

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bodens kommun inbjuder er här med att lämna anbud på kommunens huvudupphandling av livsmedel till skolor, förskolor, äldreboenden etc.

I uppdraget ingår även anskaffning, lagerhållning och leverans. Kommunen avser att teckna ramavtal med en (1) leverantör.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/06/2021
Einde: 16/06/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 + 1 år

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadres: Skeppsbrogatan 43
Plaats: Luleå
Postcode: 972 31
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefoon: +46 920295490
Fax: +46 920220459
Internetadres: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020