Leveringen - 487837-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Wächtersbach: Brandbluswagens

2020/S 202-487837

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Wächtersbach
Postadres: Schloss 1
Plaats: Wächtersbach
NUTS-code: DE719 Main-Kinzig-Kreis
Postcode: 63607
Land: Duitsland
Contactpersoon: Bauamt
E-mail: c.thies@stadt-waechtersbach.de
Telefoon: +49 6053802-21
Fax: +49 6053802-88
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.waechtersbach-online.de/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.subreport.de/E87622786
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Stadt Wächtersbach
Postadres: Schloss 1
Plaats: Wächtersbach
NUTS-code: DE719 Main-Kinzig-Kreis
Postcode: 63607
Land: Duitsland
Contactpersoon: Bauamt
E-mail: c.thies@stadt-waechtersbach.de
Telefoon: +49 6053802-21
Fax: +49 6053802-88
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.waechtersbach-online.de/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.subreport.de/E87622786
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung einer Drehleiter DLA(K) 23-12 nach EN 14043 und EN 1846 für die Stadt Wächtersbach

Referentienummer: 2020-SR-001Wä
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Stadt wächtersbach beabsichtigt die Beschaffung eines Hubrettungsgerätes für die Feuerwehren der Stadt Wächtersbach. Bei dem Hubrettungsgerät soll es sich um eine Drehleiter Mit kombinierten Bewegungen als Gelenk-Drehleiter des Typs DLAK 23/12 nach DIN 14043 handeln.

Im Rahmen der Brandschutzförderrichtlinie Hessen erhielt die Stadt Wächtersbach Zuwendung für die Beschaffung von einer Vollautomatische Drehleiter mit Korb und Gelenkteil DLAK 23/12 nach DIN EN 14043 Drehleiter für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Wächtersbach.

Ausschreibungsgegenstand ist hier Lieferung einer Gelenk-Drehleiter des Typs DLA (K) 23/12 bestehend aus dem a) Fahrgestell, b) technischen Aufbau, c) der technischen Beladung.

Die europaweite Ausschreibung ist gemäß vorangegangener Aufzählung in drei Lose aufgeteilt, wobei eine losweise Vergabe nicht vorgesehen ist.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144211 Autoladders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE719 Main-Kinzig-Kreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wächtersbach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Stadt Wächtersbach beabsichtigt die Beschaffung eines Hubrettungsgerätes für die Feuerwehren der Stadt Wächtersbach. Bei dem Hubrettungsgerät soll es sich um eine Drehleiter mit kombinierten Bewegungen als Gelenk-Drehleiter des Typs DLAK 23/12 nach DIN 14043 handeln.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: technischen Wert / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/12/2020
Einde: 01/07/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

In allen Losen werden optionale Positionen abgefragt (siehe LV).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Elektronisch über Vergabeplattform (ELVIS)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Telefoon: +49 6151125816
Fax: +49 6151126834
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.

Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020