Leveringen - 487841-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Châtellerault: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2020/S 202-487841

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CA de Grand Châtellerault
Postadres: 78 boulevard de Blossac
Plaats: Châtellerault
NUTS-code: FRI34 Vienne
Postcode: 86100
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Le Président
E-mail: communication@grand-chatellerault.fr
Telefoon: +33 549203020
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.marches-securises.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Plate-forme marchés-sécurisés
Postadres: 4 avenue du recteur poincaré
Plaats: Paris Cedex 16
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 75782
Land: Frankrijk
E-mail: contact@interbat.com
Telefoon: +33 492909327
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.marches-securises.fr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-securises.fr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Plate-forme marchés-sécurisés
Postadres: 4 avenue du Recteur Poincaré
Plaats: Paris Cedex 16
Postcode: 75782
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 492909327
E-mail: contact@interbat.com
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.marches-securises.fr
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et pose d'un écran numérique géant, d'une sonorisation et jeu de lumière pour la salle omnisports de Grand Châtellerault

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et pose d'un écran numérique géant, d'une sonorisation et jeu de lumière pour la salle omnisports de Grand Châtellerault.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Vienne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et pose d'un écran numérique géant, d'une sonorisation et jeu de lumière pour la salle omnisports de Grand Châtellerault.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique selon mémoire et planning d'intervention (voir composition du mémoire et planning d'intervention: RC article 6) / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Service après-vente et assistances techniques selon mémoire / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

DCE téléchargeable sur le site www.marches-securises.fr

En mode DUME: les soumissionnaires candidatent avec leur nº de SIRET et un DUME simplifié est automatiquement généré (voir RC article 5-5) remise des plis par voie électronique obligatoire sur www.marches-securises.fr

Pas de signature électronique.

En cas de problème d'inscription, de téléchargement et au moment du dépôt des offres sur www.marches-securises.fr

— un numéro est à la disposition des soumissionnaires: +33 492909327;

— visite des lieux obligatoire sur rendez-vous (voir RC article 4-4: dates et informations);

— obligations de l'entreprise et autres dispositions (voir RC article 3-7);

— variantes autorisées (voir RC article 3-6-1);

— critères de sélections des candidatures (garanties financières, moyens techniques, capacités) (voir RC article 6);

— la durée du marché est d'un an à compter de la notification du marché.

Le délai d'exécution court à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux: six mois (voir RC article 4-1).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Poitiers
Postadres: 15 rue Blossac
Plaats: Poitiers
Postcode: 86000
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: CAGC
Postadres: 78 boulevard Blossac
Plaats: Châtellerault
Postcode: 86100
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020