Leveringen - 487842-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Geneesmiddelen voor harttherapie

2020/S 202-487842

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”
Nationaal identificatienummer: 4203628
Postadres: Str. Fundeni nr. 258, sector 2
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 022328
Land: Roemenië
Contactpersoon: Gheorghe Dumitrescu
E-mail: ibcardio@gmail.com
Telefoon: +40 213026724
Fax: +40 213175221
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cardioiliescu.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104997
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Medicamente utilizate în cardiologie și alte medicamente

Referentienummer: 26621/01.10.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitie medicamente conform caietului de sarcini.

Precizam ca: data-limita de a raspunde la orice clarificare – data-limita la care autoritatea contractanta va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: în a 10-a zi înainte de data-limita de depunere a ofertelor conf. art. 160 din Legea 98/2016. Data-limită de solicitare a clarificarilor: nu mai tarziu de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, conf. art. 161 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Centralizator necesar medicamente. Centralizator cantitati estimative ce pot fi cuprinse in contractul subsecvent:

Nr. lot, cod DCI/denumire produs, forma, concentratia, cantitate minima contract subsecvent (buc.), cantitate maxima contract subsecvent (buc.);

1. 33622100-7, Aminophyllinum, caps., 100 mg, 300, 1 800;

2. 33622100-7, Amiodaronum, compr., 200 mg, 1 200, 7 200;

3. 33622100-7, Atorvastatinum, compr. film., 10 mg, 2 000, 12 000;

4. 33622100-7, Ropivacainum, sol. inj., 200 mg/20 ml, 200, 1 200;

5. 33622100-7, Simvastatinum, compr. film., 10 mg, 2 000, 12 000;

6. 33622100-7, Spironolactonum, caps., 50 mg, 3 000, 18 000;

7. 33622100-7, Urapidil hydrochloridum, sol. inj., 25 mg/5 ml, 700, 4 200;

8. 33632200-1, Atracurium, sol. inj., 50 mg/5 ml, 2 000, 12 000;

9. 33696800-3, Iodixanolum, sol. inj., 320 mgl/ml-fl-100 ml, 50, 300;

10. 33696800-3, Iodixanolum, sol. inj., 320 mgl/ml-fl-50 ml, 30, 180;

11. 33696800-3, Iohexolum, sol. inj., 350 mgl/ml-fl-100 ml, 700, 4 200;

12. 33696800-3, Iomeprolum, sol. inj., 400 mgI/ml-200 ml, 50, 300;

13. 33690000-3, Diclofenacum, sol. inj., 75 mg/3 ml, 300, 1 800;

14. 33690000-3, Isosorbidi mononitras, compr., 40 mg, 200, 1 200;

15. 33690000-3, Lercanidipinum, compr. film., 20 mg, 240, 1 440;

16. 33690000-3, Loperamid 2 mg, compr., 2 mg, 100, 600;

17. 33690000-3, Loratadinum sirop, 120 mg/120 ml, 10, 60;

18. 33690000-3, Famotidinum, compr., 40 mg, 300, 1 800;

19. 33690000-3, Atorvastatinum, compr. film., 20 mg, 5 000, 30 000;

20. 33690000-3, complex de fier (III) Izomaltozat, sol. inj./perf. 100 mg/ml-1 ml, 150, 900;

21. 33690000-3, complex de hidroxid de fier (III) Sucroza, sol. inj./perf. 100 mg/5 ml, 50, 300;

22. 33690000-3, acid omega 3 Esteri etilici, 90 caps., 1 000 mg, 56, 336;

23. 33690000-3, Alprazolamum, compr., 0,5 mg, 2 000, 12 000;

24. 33690000-3, Azitromicinum, compr., 500 mg, 40, 240;

25. 33690000-3, Diosmectita, plic, 3 g, 200, 1 200.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 466 069.71 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 25
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 25
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DIOSMECTITA plic 3g 1.500

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 2400, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 7200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):1200, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 1800.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ALPRAZOLAMUM Comprimate 0.5 mg

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 24000, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 72000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):12000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 2700.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AZITROMICINUM Comprimate 500mg

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 480, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 1440

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 674.56 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):240, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 1445.76

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

COMPLEX DE FIER (III) IZOMALTOZAT solutie injectabila / perfuzabila 100mg/ml - 1ml

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 1800, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 5400

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 475 966.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):900, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 79327.80

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FAMOTIDINUM Comprimate 40mg

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 3600, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 10800

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 510.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 1800, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 585.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IODIXANOLUM Solutie Injectabila 320mgl/ml-fl-50 ml

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 360, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 1080

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 54 731.16 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 180, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 9121.86

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

URAPIDIL HYDROCHLORIDUM Solutie Injectabila 25mg/5ml

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 8400, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 25200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 223 624.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 4200, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 37270.80,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IOMEPROLUM Solutie Injectabila 400mg I /ml - 200ml

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 600, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 1800

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 510 372.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 300, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 85062.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ATORVASTATINUM comprimate filmate 20mg

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 60000, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 180000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 148 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 30000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 24750.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOPERAMID 2mg comprimate 2 mg

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 1200, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 3600

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 280.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 600, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei):1380.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ATRACURIUM Solutie Injectabila 50mg/ 5ml

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632200 Spierrelaxantia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 24000, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 72000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 330 480.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 12000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 55080.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IOHEXOLUM solutie injectabila 350mg l/ml-fl.100 ml

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 8400, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 25200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 154 222.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 4200, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 359037.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DICLOFENACUM solutie injectabila 75mg/ 3ml

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 3600, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 10800

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 191.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 1800, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 2365.20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ISOSORBIDI MONONITRAS Comprimate 40mg

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 2400, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 7200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 569.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):1200, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 928.20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LERCANIDIPINUM comprimate filmate 20 mg

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 2880, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 8640

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 382.88 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 1440, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 1230.48

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ATORVASTATINUM comprimate filmate 10mg

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 24000, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 72000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 672.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 12000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 8112.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LORATADINUM SIROP 120mg/ 120ml

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.):120, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 360

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 216.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 60, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 869.40

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SIMVASTATINUM comprimate filmate 10mg

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 24000, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 72000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 504.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):12000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 3084.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ROPIVACAINUM Solutie injectabila 200mg / 20ml

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 2400, Cantitate maxima- acord cadru(buc.):7200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 77 731.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):1200, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 12955.2

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AMIODARONUM Comprimate 200mg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 14400, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 43200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 811.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):7200, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 2635.2

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AMINOPHYLLINUM capsule 100mg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 3600 Cantitate maxima acord cadru(buc.): 10800

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 202.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent (buc.): 1800, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 533.7,

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SPIRONOLACTONUM capsule 50mg

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 36000, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 108000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 58 752.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):18000, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 9792.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IODIXANOLUM Solutie Injectabila 320mgl/ml-fl-100 ml

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 600, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 1800

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 176 900.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.): 300, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 29483.40

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

COMPLEX DE HIDROXID DE Fier (III) SUCROZA solutie injectabila/perfuzabila 100mg/ 5ml

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 600, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 1800

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 85 183.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):300, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 14197.20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACID OMEGA 3 ESTERI ETILICI 90 Capsule 1000mg

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La usa farmaciei institutului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru(buc.): 672, Cantitate maxima- acord cadru(buc.): 2016

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 592.51 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitate maxima contract subsecvent(buc.):336, Valoarea aferenta celui mai mare contract subsecvent(lei): 598.75

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Totodata se solicita declaratie conf art.60/Legea 98/2016, care va fi prezentata de catre toti participantii la procedura de atribuire(ofertanti,terti sustinatori,subcontractanti) odata cu depunerea DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

Referitor la certificatele fiscale - precizam ca acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA-observatie valabila si pentru operatorii- persoane juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Mentionam persoanele cu functii de decizie din cadrul institutului si care aproba semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire

Manager-Dr. Gheorghe Ceausu; Director Medical- Dr. Iulia Daniela Kulcsar; Director Financiar Contabil-Ec. Elena Tapu Mocanu; Cons. Juridic-Cristina Ficeac;Dr. Anca Dragan;Ing. Gh. Dumitrescu;Farm. Serenela Uta; Farm. Cassandra Popa, As.Farm.Florina Pirvan; As.Farm.Cezar Pitea; Ref. Cristina Augusta Calin, Ref. Daniela Sirghi.

Mentionam ca in situatia operatorilor- persoane juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, acestea vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului cadru.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin

Completarea DUAE, respectiv:

1. Certificat constatator emis de O.N.R.C - informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii si din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator- pentru persoane juridice/fizice române;

2. Autorizatie de distributie angro eliberata de Ministerul Sanatatii- Agentia Nationala a Medicamentului- (in conf. cu art 788(1)Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul ministrului sanatatii 1964/2008, art.2, pentru aprobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.);

3.Autorizatie de punere pe piata de la Agentia Nationala a Medicamentelor(Emisa de Agentia Nationala a Medicamentului, in baza art. 700 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Referitor la aceste cerinte - precizam ca persoanele juridice straine doritoare de a participa la procedura, vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul est rezident- documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Precizam ca aceste documente urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Precizam ca in situaţia în care doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasati pe primul loc avand oferte financiare cu preţul cel mai scăzut, atunci autoritatea contractantă va recurge la solicitarea de reofertare a preţului, prin intermediul facilitatilor SEAP.Aceiasi procedura se va aplica si pt ofertantii cu preturi egale clasati pe locul 2 si 3 din clasament, in cazul existentei acestei situatii. Cu privire la durata acordului cadru mentionam ca aceasta este de maxim 36 luni, insa in functie de dispozitiile forului tutelar-Ministerul Sanatatii acordul cadru se poate finaliza si la alta data(in interiorul celor 36 luni).Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. Acordul cadru va putea beneficia de clauze de revizuire(daca va fi cazul), in conditiile legale – in conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016 si Instrucţiunea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenul-limita de depunere a contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Oficiul juridic
Postadres: Șoseaua Fundeni nr. 258, sector 2
Plaats: București
Postcode: 0272435
Land: Roemenië
E-mail: aprov.cciliescu@yahoo.com
Telefoon: +40 213175222
Fax: +40 213175221
Internetadres: www.cardioiliescu.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020