Leveringen - 487869-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Maen Roch: Bibliotheekboeken

2020/S 202-487869

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne
Plaats: Maen Roch
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: contact@couesnon-marchesdebretagne.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.couesnon-marchesdebretagne.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.megalis.bretagne.bzh
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.megalis.bretagne.bzh
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches.megalis.bretagne.bzh
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Intercommunalité
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de documents audiovisuels, sonores et imprimés pour le service «Lecture publique» de Couesnon Marches de Bretagne

Referentienummer: 2020DOCU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22113000 Bibliotheekboeken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition de documents audiovisuels, sonores et imprimés pour le service «Lecture publique» de Couesnon Marches de Bretagne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Documents sonores

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tous les genres musicaux (classique, jazz, blues, variétés française et internationale dont musique bretonne traditionnelle et contemporaine, pop-rock, musiques du monde, musique pour les enfants, musique instrumentale ou de bruitage) y compris petits éditeurs-labels. Supports CD et vinyle.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Chaque lot est conclu pour une durée initiale d'un an à compter du 1.1.2021. Chaque lot pourra être reconduit trois fois par période d'une année. En tout état de cause, la durée totale de chaque lot ne pourra excéder quatre ans (48 mois).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Documents audiovisuels

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30234400 Digital versatile discs (dvd's)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DVD documentaires concernant tous les domaines de la connaissance (art, urbanisme, histoire, géographie, méthodes de langue, philosophie, psychologie, religion, sciences de la vie, sciences physiques, géologie, documentaires animaliers, sciences sociales, sport, danses, spectacles vivants…) et DVD musicaux, films de fiction et d'animation (comédies musicales, opéras, concerts de variétés, dessins animés, films d'animation, fictions adultes, cinéma art et essai) y compris petits éditeurs-labels.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Chaque lot est conclu pour une durée initiale d'un an à compter du 1.1.2021.

Chaque lot pourra être reconduit trois fois par période d'une année. En tout état de cause, la durée totale de chaque lot ne pourra excéder quatre ans (48 mois).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Documents imprimés pour adultes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22110000 Gedrukte boeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Documents imprimés, périodiques au numéro, audio-livres, comprenant les domaines suivants: généralités, philosophie, religion, sciences sociales, langage, sciences, techniques, loisirs, littérature, poésie, géographie, théâtre, en langue française et en langues étrangères, toutes publications (documentaires et fictions) destinées aux adultes.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Chaque lot est conclu pour une durée initiale d'un an à compter du 1.1.2021.

Chaque lot pourra être reconduit trois fois par période d'une année. En tout état de cause, la durée totale de chaque lot ne pourra excéder quatre ans (48 mois).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Documents imprimés pour la jeunesse

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22110000 Gedrukte boeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Documents imprimés, livres-CD, livres-jeux, comprenant les domaines suivants: albums, contes, romans, documentaires, en langue française et en langues étrangères, toutes publications (documentaires et fictions) destinées à la jeunesse.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Chaque lot est conclu pour une durée initiale d'un an à compter du 1.1.2021.

Chaque lot pourra être reconduit trois fois par période d'une année. En tout état de cause, la durée totale de chaque lot ne pourra excéder quatre ans (48 mois).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bandes-dessinées

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22110000 Gedrukte boeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Documents imprimés de bande-dessinée et sur la bande-dessinée en langue française et langues étrangères destinées aux adultes et à la jeunesse.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Chaque lot est conclu pour une durée initiale d'un an à compter du 1.1.2021.

Chaque lot pourra être reconduit trois fois par période d'une année. En tout état de cause, la durée totale de chaque lot ne pourra excéder quatre ans (48 mois).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes
Plaats: Rennes
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020