Leveringen - 487878-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Brașov: Bewerkingscentrum met verticale spil

2020/S 202-487878

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Carfil S.A.
Nationaal identificatienummer: RO13945863
Postadres: Str. Zizinului nr. 119
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500407
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mircea Petru Tantau
E-mail: carfil@carfil.ro
Telefoon: +40 268331347
Fax: +40 268330527
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.carfil.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104978
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: S. Carfil S.A.
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție centru CNC vertical cu cinci axe – 2 buc.

Referentienummer: 262
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42612200 Bewerkingscentrum met verticale spil
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

ACHIZITIE CENTRU CNC VERTICAL CU 5 AXE - 2 BUC

Obiectului prezentului contract il reprezinta achizitionarea produsului ............................................., transportul, livrarea, descarcarea, amplasarea, montarea, punerea în funcțiune, la beneficiar, instruirea personalului operator, programator și de întreținere, ce-l va deservi, conform caietului de sarcini.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51530000 Installatie van gereedschapswerktuigen
71356200 Technische bijstandsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

BRASOV, STR. ZIZINULUI NR. 119, JUD BRASOV

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ACHIZITIE CENTRU CNC VERTICAL CU 5 AXE - 2 BUC

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Fara descriere

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016. In acest sens se va completa de catre toti operatorii economici DUAE, pana la data limita a depunerii ofertelor.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164,165,167 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii operatorului economic conf. art. 169 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidate (buget local,buget de stat,etc) la momentul prezentarii/depunerii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare de decizie sau de control in cadrul acestuia,asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2) cu modificarile ulterioare, art.167 alin(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— Declaratie privind eligibilitatea

— Certificat de cazier fiscal pentru companie

— Certificat de atestare fiscala

— Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale

— Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului

— Fisa Informatii Generale

— Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali

— Certificate ISO dupa caz

— alte documente edificatoare dupa caz.

2) Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Nota. Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista. Operatorul economic care participa la procedura in cauza va fi completat DUAE in mod direct in SEAP dupa autentificare si descarcat in format PDF si semnat cu semnatura electronica extinsa. DUAE va fi incarcat in sectiunea de documente de calificare in SEAP. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare

Documentele justificative actualizate se vor prezenta in conformitate cu art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: - pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte: a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; b) starea ofertantului; c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii. Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. pentru operatorii economici straini: - operatorii economici straini ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE, ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE.

In conformitate cu art. 63 alin (1) din Legea 98/2016 persoanele cu functii de decizie pentru procedura, din partea autoritatii contractante, sunt: fiz. Mircea Petru Tantau Director General; ing Gigi Borcea Director Tehnic si Logistica; ec. Liliana Ioana Bolba Mateescu Director Economic; ing.Radu Constantin Bancila Cucurengas Sef Serviciu Managementul Calitatii; cj. Camelia Horga Consilier Juridic; sing. Nicolae Zamfir Director Vanzari Depozite.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie - să transporte, să livreze, să descarce, să amplaseze, să instaleze, să pună în funcțiune, să asigure instruirea personalului operator și să asigure garanția produsului ....................................

— sa asigure carausul si logistica necesara descarcarii utilajul,

— sa poata livra și pune în funcțiune a produsului până cel tarziu la data de 01.12.2021. Termenul de livrare nu se poate prelungi,

— să despăgubească cumpărătorul împotriva oricăror: - reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru /sau în legătură cu produsele achiziționate; - daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură.

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul aflat pe primul loc.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina Autorizatii de functionare in conformitate cu art.4 si art.5 din legea nr.359/2004 cu modificarile si copletarile ulterioare, completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentele justificative (autorizatiile) sau pentru ofertantii straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Respectarii cerintelor mentionate

Asa cum se prevede in art.178 alin(1) din Legea 98/2016 operatorii economici, ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatorul document justificativ care sa ateste experienta relevanta in domeniu: - lista principalelor livrari de produse similare cu cele solicitate de autoritatea contractanta, in ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) asa cum se prevede in art.179 lit.b) din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, documentele suport (certificate /documente, etc) pentru sustinerea experientei similare, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul aflat pe primul loc, asa cum se prevede in art.179 litera b) din Legea 98/2016.

Asa cum se prevede in art. 175 alin(1) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele documente ce vizeaza capacitatea economico-financiara: -document justificativ in care se prezinta cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) si care sa fie de minim: 400.000 RON/an fara TVA, demonstrand astfel ca ofertantul a avut un volum al afacerilor aproximativ similar cu valoarea estimata a viitorului contract.

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, asa cum este prevazut in art.177 alin.(1) din Legea 98/2016, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul aflat pe primul loc.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra de afaceri anuala generala Asa cum se prevede in art. 175 alin (1) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele documente ce vizeaza capacitatea economico-financiara: 1 - document justificativ in care se prezinta cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) demonstrand astfel ca ofertantul a avut un volum al afacerilor aproximativ similar cu valoarea estimata a viitorului contract.

Eventuele minimumeisen:

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, asa cum este prevazut in art.177 alin. (1) din Legea 98/2016.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Asa cum se prevede in art. 178 alin(1) din Legea 98/2016 operatorii economici, ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatorul document justificativ care sa ateste experienta relevanta in domeniu: - lista principalelor livrari de produse similare cu cele solicitate de autoritatea contractanta, in ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) asa cum se prevede in art.179 lit.b) din Legea nr. 98/2016.

Eventuele minimumeisen:

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE,urmand ca documentul justificativ, documentele suport (certificate /documente, etc) pentru sustinerea experientei similare, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul aflat pe primul loc, asa cum se prevede in art.179 litera b) din Legea 98/2016. In conformitate cu Notificarea nr.256/2016 emisa de ANAP, în cazul ofertantilor care beneficiaza de terti sustinatori, odata cu depunerea DUAE se va depune si angajamentul tertului/tertilor sustinatori impreuna cu documentele anexa la angajament transmise de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele doveditoare se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante si numai ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele pe care le poate prezenta ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor in sustinerea cerintei de experienta similara la solicitarea autoritatii contractante pot fi certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/02/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

BORCEA Gigi

BOLBA MATEESCU Liliana Ioana

ZAMFIR Nicolae

PASCA MIHAELA DANIELA

EPURE Vasile

TUNSOIU Irinel

BANCILA CUCURENGAS Radu Constantin

ANGHEL Melania Laura

HORGA Camelia

TOFAN Alina Elena

SABAU Valentin

DRAGAN Iuliana Gratiela

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunalul Brașov
Postadres: Str. 15 noiembrie nr. 45
Plaats: Brașov
Postcode: 500400
Land: Roemenië
E-mail: trbrasov@just.ro
Telefoon: +40 268419615
Fax: +40 268418054
Internetadres: http://portal.just.ro/62/SitePages/prezentare.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenul de exercitare a căilor de atac este de 10 zile.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020