Leveringen - 487878-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Brașov: Bewerkingscentrum met verticale spil

2020/S 202-487878

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Carfil S.A.
Nationaal identificatienummer: RO13945863
Postadres: Str. Zizinului nr. 119
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500407
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mircea Petru Tantau
E-mail: carfil@carfil.ro
Telefoon: +40 268331347
Fax: +40 268330527
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.carfil.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție centru CNC vertical cu cinci axe – 2 buc.

Referentienummer: 262
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42612200 Bewerkingscentrum met verticale spil
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51530000 Installatie van gereedschapswerktuigen
71356200 Technische bijstandsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Fara descriere

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020