Leveringen - 487883-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Craiova: Laserprinters

2020/S 202-487883

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Nationaal identificatienummer: 4416952
Postadres: Str. Mitropolitul Firmilian nr. 2
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200761
Land: Roemenië
Contactpersoon: Daniela Iovan
E-mail: Daniela.Iovan.DJ@anaf.ro
Telefoon: +40 251410890
Fax: +40 251410890
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.anaf.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare multifuncționale pentru unități ale DGRFP Craiova

Referentienummer: PAAPD 1149820
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232110 Laserprinters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 668 067.23 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 – Multifuncțională color A4 (1 buc.)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110 Laserprinters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 201.68 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 – Multifuncțională A4 (100 buc.)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110 Laserprinters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 407 563.03 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 – Multifuncționale A3 (28 buc.)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110 Laserprinters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO41 Sud-Vest Oltenia
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 256 302.52 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020