Leveringen - 487886-2020

16/10/2020    S202

Litouwen-Vilnius: Brancards

2020/S 202-487886

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Nationaal identificatienummer: 188601311
Postadres: Švitrigailos g. 18
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-03223
Land: Litouwen
Contactpersoon: Gitas Radionovas
E-mail: gitas.radionovas@vpgt.lt
Telefoon: +370 41397933
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pagd.lrv.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8816
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=543832
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=543832&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suskleidžiami neštuvai

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192160 Brancards
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suskleidžiami neštuvai.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192160 Brancards
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suskleidžiami neštuvai.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). EBVPD (4 priedas) pildomas jį įkėlus į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą EBVPD taip pat pildo kiekvienas tiekėjų grupės (laikinosios tiekėjų grupės) narys, jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė (laikinoji tiekėjų grupė), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjas (-ai), kurį (-iuos) pasitelks tiekėjas. Visų pagal pirkimo sąlygų 14 punkto reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tiekėjas per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalės pateikti perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei 3 (trys) proc. nuo sutarties kainos (maksimalios sutarties kainos), nurodytos sutarties specialiųjų sąlygų 5.1 papunktyje.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:45

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020