Leveringen - 487892-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Miercurea Ciuc: Bussen voor openbaar vervoer

2020/S 202-487892

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Miercurea Ciuc
Nationaal identificatienummer: 4245747
Postadres: Str. Cetăţii nr. 1
Plaats: Miercurea Ciuc
NUTS-code: RO124 Harghita
Postcode: 530110
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dosa Eszter Zsuzsanna
E-mail: achizitii@miercureaciuc.ro
Telefoon: +40 266315120
Fax: +40 266371137
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.miercureaciuc.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105039
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziționare de autobuze ecologice

Referentienummer: Anexa 24 poz 11
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul achiziției este achiziționarea de 23 de autobuze ecologice, pe baza CNG de capacitate medie în scopul îmbunătăţirii serviciului de transport public în Municipiul Miercurea-Ciuc.

Termenele de livrare sunt în conformitate cu garficul de livrare din caietul de sarcini, eşalonat, calculate de la data emiterii ordinelor de începere. Livrarea autobuzelor se va face la Societatea de Transport Public CSIKI TRANS SRL, str. Salcâm, nr. 1, Miercurea Ciuc.

Garanţile minime solicitate sunt următoarele:

• garanţia funcţionării autobuzelor: minim 350000 km sau minim 5 ani (care condiţie se îndeplinește prima), de la data punerii în exploatare. Garanţia se referă la autobuz în ansamblu și toate componentele acestuia (altele decât cele de mai jos); Ofertantul va lua în calcul un parcurs mediu anual de 70.000 km/an / autobuz.

• garanţii diferite de cea a autobuzului în ansamblu:

— caroserie - minim 6 ani,

— podea și covor podea inclusiv sistem de lipire - minim 6 ani,

— anvelope - minim 50.000 km,

— garanţie pentru vopsea - minim 6 ani

Pentru reperele de mai jos garanția de bună funcționare fără reparații generale va fi

— cutie viteze: minim 500.000 km,

— puntea față: minim 500.000 km,

— puntea spate (motoare): minim 500.000 km,

— componente de cauciuc: minim 6 ani.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este 18 zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitări de clarificări în a 11-a zi înainte de data depunerii ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 26 302 800.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO124 Harghita
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miercurea-Ciuc

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4: Sprijinarea dezvoltarii urbane durabile Prioritatea de investitii 4E: Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru a... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen

Prezenta achiziţie este unul dintre cele 6 componente principale ale proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Miercurea Ciuc prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" care sunt următoarele:

1. Reabilitare strada Harghita, inclusiv amenajare intersecţie -sens giratoriu str. Rét-Harghita

2. Reabilitarea străzilor Kossuth Lajos, H... detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabil la momentul prezentării;,

— cazierul fiscal, valabil la momentul prezentării;l,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Formularul DUAE cu informaţiile aferente (ca prima dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate) se va transmite de către ofertant electronic cu semnătura electronică extinsă (inclusiv asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători, acolo unde este cazul).

2. Conflict de interese: Persoanele cu funcţii de decizie sunt următoarele:

Primar – Ráduly Róbert Kálmán

Viceprimar - Szoke Domokos

Viceprimar- Füleki Zoltán – Ladislau

Secretarul General al Municipiului Miercurea-Ciuc – Wohlfart Rudolf

Director executiv – Gyenge Aron

Director executiv – Dósa Eszter

Șef serviciu - Kurkó Eniko

Sef birou - Mathe Ildiko

Consilier - Hainal Levente

Consilier- Elekes Katalin

Consilier juridic - Cozianu-Bács Adél

Consilier juridic - Lukacs Anna Maria

Consilier achiziții publice - Mákszem Timea Bernadette

Consilier - Daniel Zsuzsanna

Consilier local -Tofalvi Eva

Consilier local - Bors Bela

Consilier local - Fulop Arpad-Zoltan

Consilier local - Kirmajer Eniko

Consilier local - Andras Hunor-Jeno

Consilier local - Fodor Levente

Consilier local - Abraham Elod-Lajos

Consilier local - Bardocz Laszlo

Consilier local - Orban Zsolt

Consilier local - Biro Hanna-Barbara

Consilier local - Soos Szabo Klara

Consilier local - Toke Ervin

Consilier local - Tepelus Marius

Consilier local - Veress David

Consilier local - Mark Dezso Sorin

Consilier local - Buse Emil

Consilier local - Izsak Alina

Expert extern cooptat - Veres Szászka János

Modalitate de îndeplinire:

Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea nr.98/2016 – op.eco.(inclusiv asociat/tert sustinator/subcontractant) le vor prezenta odată cu depunerea formularului DUAE (v. Declaratia privind conflictul de interese prevazuta in documentul intitulat ”Formulare” atasat la documentatia de atribuire).

Incadrarea in una din situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

NOTA 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba româna.

NOTA 2: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

NOTA 3:

• Ofertantii straini si romani vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

• in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;

• in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Se vor accepta: a. certificate sau echivalent b. cazier juridic sau echivalent c. declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale.

NOTA 4: cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 se adreseaza și subcontractantilor si tertilor sustinatori conf. art.170 alin.1 si art.183 alin.1 din Legea 98/2016, urmand sa se prezinte DUAE conf. art.170 alin.3 din Legea nr.98/2016.

NOTA 5: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.

Atentionari speciale:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidența, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitațile care fac obiectul contractului. Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontracatnţi şi/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat • lista principalelor livrări de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați Se solicită demonstrarea experienței similare în valoare de 13.151.400,00 RON fără T.V.A. (aproximativ 50 % din valoarea estimată a prezentului contract), la nivelul unuia sau mai multor contracte, care trebuie să fie însoțite de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarul contractului. Prin furnizări similare se înțeleg furnizarea de autobuze pe baza de CNG cu caracteristici identice sau similare. Tehnologia de întrețienere și mentenanță este specifică, diferă de la autobuzele clasice sau alte tipuri ecologice. Ultimii 3 ani vor fi calculați pană la data limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractanta în anunţul de participare.

Eventuele minimumeisen:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor demonstra îndeplinirea cerințelor prin completarea și prezentarea formularului DUAE completat pe SEAP și cu informațiile aferente situației lor transmise electronic. La nivelul DUAE trebuie precizate informații, cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul şi datele sale de contact, data si numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor la solicitarea autorității contractante

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Autoritatea contracatnta isi rezerva dreptul de a modifica pe parcursul prezentei achizitie publica lista persoanelor cu functii de decizie, tinand cont de alegerile locale la data de 27.09.2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23.5.2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020