Leveringen - 487920-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Solingen: Handsfree mobiele telefoons (zonder kabel)

2020/S 202-487920

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Solingen
Postadres: Bonner Str. 100
Plaats: Solingen
NUTS-code: DEA19 Solingen, Kreisfreie Stadt
Postcode: 42601
Land: Duitsland
Contactpersoon: Berghausen, Martina
E-mail: vergabe@solingen.de
Telefoon: +49 2122906781
Fax: +49 2122906695
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.solingen.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=apDMpJdtGD0%253d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.deutsche-evergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobile Endgeräte und Zubehör

Referentienummer: V20/90-2/260
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32252110 Handsfree mobiele telefoons (zonder kabel)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von mobilen Endgeräten des Herstellers Apple – teils mit DEP – sowie Zubehör als Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr ab Auftragsvergabe mit einer einmaligen Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200 Tablet-pc's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA19 Solingen, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von mobilen Endgeräten des Herstellers Apple – teils mit DEP – sowie Zubehör als Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr ab Auftragsvergabe mit einer einmaligen Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2020
Einde: 30/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Umsätze der letzten 3 Geschäftsjahre

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— mindestens 3 vergleichbare Referenzen, nicht älter als 3 Jahre;

— durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter;

— Eigenerklärung nach § 123 GWB;

— Erklärung gemäß § 19 MiloG;

— Eigenerklärung Insolvenz.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Gemäß VOL/B.

Rechtsform für Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Verteter.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland-Spruchkörper Düsseldorf – bei der Bezirksregierung Düsseldorf
Postadres: Am Bonneshof 35
Plaats: Düsseldorf
Postcode: 40474
Land: Duitsland
E-mail: vkrhld-d@bezreg-koel.nrw.de
Telefoon: +49 2211473055
Fax: +49 2211472891
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB: Ein Bieter, der die Mitteilung erhält, dass seiner Rüge nicht abgeholfen wird, muss einen Nachprüfungsantrag innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung einlegen. Danach wird er unzulässig.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020