Leveringen - 487923-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Chagny: Gasolie

2020/S 202-487923

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sirtom de la région de Chagny
Postadres: route de Lessard le National lieu dit «Sur les Bois»
Plaats: Chagny
NUTS-code: FRC13 Saône-et-Loire
Postcode: 71150
Land: Frankrijk
E-mail: Contact@sirtom-chagny.fr
Telefoon: +33 385876234
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sirtom-chagny.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://marches.ternum-bfc.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=610145&orgAcronyme=f6x
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.ternum-bfc.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=610145&orgAcronyme=f6x
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches.ternum-bfc.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=610145&orgAcronyme=f6x
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.ternum-bfc.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=610145&orgAcronyme=f6x
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison sur site de carburant de type gasoil pour les véhicules du syndicat

Referentienummer: AOO2020_02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000 Gasolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et livraison sur site de carburant de type gasoil pour les véhicules du syndicat/flotte automobile pour la collecte des déchets ménagers.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 456 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC13 Saône-et-Loire
Voornaamste plaats van uitvoering:

71150 Chagny.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison sur site de carburant de type gasoil pour les véhicules du syndicat.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 456 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/01/2021
Einde: 30/01/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Trois reconductions: tacite reconduction annuelle sans dépasser quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Sirtom de Chagny.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Octobre 2024.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Dijon
Postadres: 22 rue d'Assas — BP 61616
Plaats: Dijon Cedex
Postcode: 21016
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-dijon@juradm.fr
Telefoon: +33 380739100
Internetadres: http://sagace.juradm.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Figurent au CCTP.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020