Leveringen - 487941-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Versailles: Tuinbouwproducten

2020/S 202-487941

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Versailles
Nationaal identificatienummer: 21780646200016
Postadres: Ville de Versailles, Versailles Grand Parc, RP 1144
Plaats: Versailles Cedex
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78011
Land: Frankrijk
E-mail: marches.publics@versailles.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.achats.versailles.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.achats.versailles.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achat et livraison de produits horticoles

Referentienummer: Ad001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03121000 Tuinbouwproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nº 1 — produits horticoles et d'aménagement de l'espace

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103 Yvelines
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 265 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nº 2 — piquets, tuteurs et rondins

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103 Yvelines
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nº 3 — compost, paillage, plaquette, terreau

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103 Yvelines
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 83 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot nº 4 — gazons, engrais

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121000 Tuinbouwproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103 Yvelines
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 58 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020