Leveringen - 487948-2020

16/10/2020    S202

Griekenland-Marousi: Draagbare computers

2020/S 202-487948

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ethniki Epitropi Tilepikoinonion kai Tachydromeion
Postadres: Leoforos Kifisias 60
Plaats: Maroysi
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Postcode: 151 25
Land: Griekenland
Contactpersoon: Dionysia Sarantaki
E-mail: info@eett.gr
Telefoon: +30 2106151000
Fax: +30 2106105049
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eett.gr/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ανεξάρτητη Αρχή
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχος τηλεπικοινωνιακής και ταχυδρομικής αγοράς

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια φορητών υπολογιστών και περιφερειακών.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φορητών υπολογιστών και λογισμικού. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από οίκους με αναγνωρισμένη αξιοπιστία και σημαντική διείσδυση στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, πιστοποιημένων με διεθνή πρότυπα ποιότητας. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα και εξαρτήματα αυτών θα πρέπει να είναι αμεταχείριστα, τελευταίας σειράς κατασκευής και τελευταίου τύπου. Τα προσφερόμενα προϊόντα και εξαρτήματα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, και ιδιαίτερα απαλλαγμένα από κάθε βάρος, δέσμευση, περιορισμό ή δικαιώματα τρίτων.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48920000 Kantoorautomatiseringssoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φορητών υπολογιστών και λογισμικού. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από οίκους με αναγνωρισμένη αξιοπιστία και σημαντική διείσδυση στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, πιστοποιημένων με διεθνή πρότυπα ποιότητας. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα και εξαρτήματα αυτών θα πρέπει να είναι αμεταχείριστα, τελευταίας σειράς κατασκευής και τελευταίου τύπου. Τα προσφερόμενα προϊόντα και εξαρτήματα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, και ιδιαίτερα απαλλαγμένα από κάθε βάρος, δέσμευση, περιορισμό ή δικαιώματα τρίτων.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 61
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. 2.2.4) της διακήρυξης.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 3.4) της διακήρυξης.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Postadres: Λεωφόρος Κηφισίας 60
Plaats: Μαρούσι / Αθήνα
Postcode: 151 25
Land: Griekenland
E-mail: info@eett.gr
Telefoon: +30 2106151000
Fax: +30 2106105049
Internetadres: http://www.eett.gr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020