Leveringen - 487952-2020

16/10/2020    S202

Portugal-Porto: Laboratoriumreagentia

2020/S 202-487952

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 506362299
Postadres: Rua Doutor António Bernardino de Almeida
Plaats: Paranhos (Porto)
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
Postcode: 4200-072
Land: Portugal
E-mail: compras@ipoporto.min-saude.pt
Telefoon: +351 225084054
Fax: +351 225084002
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ipoporto.pt/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.comprasnasaude.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CPI número 3352/20: aquisição de kits de deteção e genotipagem de HPV, para realização de 75 000 testes durante o ano de 2021, com cedência gratuita dos respetivos equipamentos

Referentienummer: CPI 3352/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de kits de deteção e genotipagem de HPV, para realização de 75 000 testes durante o ano de 2021, com cedência gratuita dos respetivos equipamentos.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 749 250.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT11A Área Metropolitana do Porto
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CPI número 3352/20: aquisição de kits de deteção e genotipagem de HPV, para realização de 75 000 testes durante o ano de 2021, com cedência gratuita dos respetivos equipamentos.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 749 250.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não acelerado.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração
Postadres: Rua Doutor António Bernardino de Almeida
Plaats: Paranhos (Porto)
Postcode: 4200-072
Land: Portugal
E-mail: compras@ipoporto.min-saude.pt
Telefoon: +351 225084000
Fax: +351 225084001
Internetadres: http://www.ipoporto.pt/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020