Leveringen - 488001-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Valence: Kantoorbenodigdheden

2020/S 202-488001

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier de Valence
Nationaal identificatienummer: 26260013300082
Postadres: 179 boulevard Maréchal Juin, direction achats, travaux, logistique
Plaats: Valence
NUTS-code: FRK23 Drôme
Postcode: 26953
Land: Frankrijk
E-mail: secdatel@ch-valence.fr
Telefoon: +33 475757223
Fax: +33 475757376
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.marches-publics.info/accueil.htm
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/accueil.htm
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures de bureau, papier, consommables informatiques, petite fourniture informatique dans le cadre du groupement régional de commandes

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de bureau

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK23 Drôme
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Marché conclu pour une durée douze mois à compter du 1.1.2021, renouvelable trois fois sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papier

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197630 Drukpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK23 Drôme
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Marché conclu pour une durée douze mois à compter du 1.1.2021, renouvelable trois fois sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consommables informatiques

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK23 Drôme
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Marché conclu pour une durée douze mois à compter du 1.1.2021, renouvelable trois fois sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de quatre ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Petite fourniture informatique

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK23 Drôme
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Marché conclu pour une durée douze mois à compter du 1.1.2021, renouvelable trois fois sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de quatre ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020