Leveringen - 488021-2020

16/10/2020    S202

Slowakije-Martin: Elektriciteit

2020/S 202-488021

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mesto Martin
Nationaal identificatienummer: 00316792
Postadres: Nám. S. H. Vajanského 1
Plaats: Martin
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 036 49
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Marta Kohútová, Tibor Chorvát
E-mail: marta.kohutova@martin.sk
Telefoon: +421 434204157 / 434204458
Fax: +421 434132483
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.martin.sk
Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5089
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428547
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.evoportal.sk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: samospráva

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka a distribúcia elektrickej energie

Referentienummer: VO/11/2020/TO, 44934/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie k 58 odberným miestam (podľa Prílohy č.1) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR / zákon č.251/2012Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z z.., Nariadenie vlády č. 211/2010, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetom plnenia je dodávka a distribúcia elektrickej energie v termíne od 1. januára 2021 od 00:00:00 hod. do 31.decembra 2021 do 23:59:59 hod.

Miestom plnenia sú jednotlivé odberné miesta v počte 58 ks, na ktoré je objednávateľ pripojený. Objednávateľ nie je vlastníkom meračov elektrickej energie pre jednotlivé odberné miesta. Po uzavretí zmluvy bude zaslaná dodávateľovi príloha zoznamu odberných miest, s adresami odberných miest a skutočne odobratou elektrickou energiou.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 137 500.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65300000 Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mesto Martin, Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin a odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 - katastrálne územie mesta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie k 58 odberným miestam (podľa Prílohy č.1) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR / zákon č.251/2012Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z z.., Nariadenie vlády č. 211/2010, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predmetom plnenia je dodávka a distribúcia elektrickej energie v termíne od 1. januára 2021 od 00:00:00 hod. do 31. decembra 2021 do 23:59:59 hod.

Miestom plnenia sú jednotlivé odberné miesta v počte 58 ks, na ktoré je objednávateľ pripojený. Objednávateľ nie je vlastníkom meračov elektrickej energie pre jednotlivé odberné miesta. Po uzavretí zmluvy bude zaslaná dodávateľovi príloha zoznamu odberných miest, s adresami odberných miest a skutočne odobratou elektrickou energiou.

V rámci plnenia predmetu zákazky verejný dodávateľ požaduje dodávku elektrickej energie do vybraných odberných miest v objeme približne 734 MWh/rok.

Predpokladaná a rezervovaná spotreba za 12 mesiacov: 734 MWh/rok

Rezervovaná kapacita - Vysoká tarifa VT:592 MWh/rok

Rezervovaná kapacita - Nízka tarifa NT:162 MWh/rok

Rezervovaná kapacita - Nemeraný odber:17 odberných miest

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje:

Fakturáciu k 31.12. príslušného roka pre odberné miesta s ročným odpočtom a úhradu zálohových platieb 1x mesačne (úhrada záloh platí pre odberné miesta NN aj VN); odberné miesta s mesačným odpočtom budú fakturované mesačne vždy k poslednému dňu daného mesiaca;

Prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu zabezpečenie distribúcie elektriny.

Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na podklady

Uvedených v obchodných (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 137 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií dokladu.

1.2Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

1.3Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak nie je ustanovené inak:

a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b)písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 2 písm. c) a § 32 ods. 2 písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED)podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením.

Ostatné podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 sú uvedené v Súťažných podkladoch na predmet zákazky.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nepožadujú sa

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok účasti, ich odôvodnenia a komunikácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú pre uchádzačov alebo záujemcov záväzné.

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku elektronickej aukcie Zmluvu o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku podľa ustanovenia § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Verejný obstarávateľ na predmet zákazky použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom aukčného systému Mesta Martin eBIT verzia 4.0.0.0., ktorý je certifikovaným systémom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podmienky a priebeh e- aukcie sú uvedené v SP.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie ponúk za dodanie predmetu zákazky v systéme EVO.eBIT portal komisiou je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela. Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli http://www.evoportal.sk/. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty/informácie počas lehoty na predkladanie ponúk uverejňovať aj v profile VO. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ostatným informáciám potrebných na vypracovanie ponuky, a to v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO (www.uvo.gov.sk) ako aj na portáli EVO.eBIT portal, stránka www.evoportal.sk, počas celého procesu verejného obstarávania, týmto odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného obstarávania sledovali profil verejného obstarávateľa na uvedenom webovom sídle alebo portál EVO.eBIT portal.

2.Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom a ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorému systém EVO portal vygeneroval UID používateľa.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia; pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese.

3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako súbory pdf.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku v stanovenej lehote viazanosti ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v prípade:

Ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy- úspešný uchádzač, odstúpi od svojej ponuky (odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s použitím e - aukcie) bola opäť vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny, resp. s ktorou uzavrie zmluvu a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk.

Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky na dodania predmetu zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

5. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému eBIT, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní.

6.Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov a verejný obstarávateľ predbežne stanovil termín konania e aukcie na dátum dňa 20. novembra 2020. Za použité technické prostriedky a špecifikácie technického pripojenia počas etapy a priebehu elektronickej aukcie zodpovedajú uchádzači, nie vlastník domény.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania nadlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov.

9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

10.Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených možností.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020