Leveringen - 488024-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Mauguio: Reinigingsmiddelen

2020/S 202-488024

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Mauguio Carnon
Nationaal identificatienummer: 21340154000017
Postadres: place de la Libération
Plaats: Mauguio
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34132
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@mauguio-carnon.com
Telefoon: +33 467290500
Fax: +33 467295424
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mauguio-carnon.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.info
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre de fourniture de matériels et de produits d'entretien et d'hygiène pour la ville de Mauguio Carnon

Referentienummer: 20032
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39830000 Reinigingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation comprend les prestations de fourniture et de livraison de produits d'usage courant, de produits aérosols et désodorisants, petits matériels et accessoires d'entretien ménager, de produits d'hygiène et d'essuyage, de sacs plastiques ainsi que de produits et petits équipements d'entretien technique et de voirie.

Dans le respect de la réglementation, cette consultation lancée par la ville de Mauguio Carnon prend en compte le développement durable par un critère d'attribution.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 568 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits d'usage courant

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000 Reinigingsmiddelen
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation comprend les prestations de fourniture et de livraison de produits d'usage courant.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits aérosols et désodorisants

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39811300 Geurverdrijvers
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation comprend les prestations de fourniture et de livraison de produits aérosols et désodorisant.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Petits matériels d'entretien ménager

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39224000 Bezems en borstels en andere diverse artikelen
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation comprend les prestations de fourniture et de livraison de petits matériels et accessoires d'entretien ménager.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits d'hygiène et d'essuyage

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33763000 Papieren handdoeken
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation comprend les prestations de fourniture et de livraison de produits d'hygiène et d'essuyage.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 160 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sacs poubelles

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19640000 Afval- en vuilniszakken van polytheen
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation comprend les prestations de fourniture et de livraison de sacs plastiques/sacs poubelles.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits d'entretien technique

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000 Reinigingsmiddelen
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation comprend les prestations de fourniture et de livraison de produits d'entretien technique.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits d'entretien de voirie

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90522400 Reiniging en behandeling van grond
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation comprend les prestations de fourniture et de livraison de produits d'entretien de voirie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Petits équipements techniques et de voirie

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39330000 Desinfecteeruitrusting
24959100 Aerosolen
33711900 Zeep
33761000 Toiletpapier
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation comprend les prestations de fourniture et de livraison de petits équipements d'entretien technique et de voirie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction d'un an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Début d'exécution de l'accord-cadre à compter de la date de notification du contrat.

Prestations réglées par des prix unitaires.

Prix ajustables annuellement.

Aucune avance prévue.

Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: les paiements se feront par mandat administratif suivi d'un virement.

Aucune clause de garantie financière prévue.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME).

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur.

Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.

Échantillons ou maquettes exigés: afin de permettre de juger de la qualité des produits le candidat devra remettre un échantillon de chaque produit (case cochée dans le bordereau de prix unitaire) du lot auquel il a répondu.

Le conditionnement à fournir ainsi que le nombre d'équipement sont précisés dans les BPU.

À noter que le conditionnement/quantité devra être le plus petit possible pour des raisons de simplicité, de coût et de stockage. Ils seront remis gratuitement, sans indemnité ou prime pour les candidats.

La remise des offres étant dématérialisée, les candidats devront impérativement, avant la date limite de remise des offres, remettre en mains propres contre récépissé au service des marchés publics ou par voie postale un pli scellé avec les échantillons en précisant l'objet du contrat et le lot concerné à l'adresse suivante: mairie de Mauguio — service marches publics — place de la Libération — 34132 Mauguio Cedex.

Le colis, sous pli cacheté, devra porter la mention suivante: «échantillon de l'entreprise ???. Accord-Cadre de fourniture de produits d'entretien — lot numéro — ne pas ouvrir».

Si un nouvel échantillon est envoyé par le même candidat, celui-ci annule et remplace l'échantillon précédent.

À défaut leur offre sera déclarée irrecevable.

Les échantillons porteront une étiquette sur laquelle devra impérativement figurer la référence de l'article (noitem) telle qu'indiquée dans le bordereau des prix unitaires pour l'identification des échantillons.

La mairie est ouverte du lundi au vendredi aux horaires suivants 8h00 — 12h00 et de 13h30 — 17h30.

La fourniture des échantillons est à la charge des candidats, ils ne feront pas l'objet de facturation.

Les candidats pourront récupérer les échantillons, à leurs frais, dans un délai de deux (2) mois maximum à compter de la réception du courrier les avisant du rejet de leur offre. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être formulée. Seuls les échantillons du fournisseur dont l'offre sera retenue seront conservés définitivement, à titre de preuve pour l'exécution du marché.

Numéro de la consultation: 20032.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6 rue Pitot
Plaats: Montpellier
Postcode: 34063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Telefoon: +33 467548100
Fax: +33 467547410
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6 rue Pitot
Plaats: Montpellier
Postcode: 34063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Telefoon: +33 467548100
Fax: +33 467547410
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020