Leveringen - 488029-2020

Submission deadline has been amended by:  588180-2020
16/10/2020    S202

Slowakije-Vysoké Tatry: Bestelwagens

2020/S 202-488029

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Horská záchranná služba
Nationaal identificatienummer: 37879693
Postadres: Horný Smokovec 52
Plaats: Vysoké Tatry
NUTS-code: SK041 Prešovský kraj
Postcode: 062 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Adriana Hrivnáčiková
E-mail: ahrivnacikova@gmail.com
Telefoon: +421 527877736
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hzs.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Horská záchrana

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Automobil dodávkového typu

Referentienummer: V2020303
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34136000 Bestelwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 69 933.33 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK041 Prešovský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 69 933.33 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 300
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020