Leveringen - 488035-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Les Ulis: Schoolbenodigdheden

2020/S 202-488035

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville des Ulis
Postadres: Rue du Morvan
Plaats: Les Ulis
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91940
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service commande publique
E-mail: Achats-marches@lesulis.fr
Telefoon: +33 169293461
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://lesulis.fr
Adres van het kopersprofiel: https://lesulis.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achat de manuels enseignants et scolaires, de fournitures scolaires et matériels créatifs et éducatifs

Referentienummer: 20S0006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162110 Schoolbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre à bons de commandes pour l'achat de manuels enseignants et scolaires, de fournitures scolaires et matériels créatifs et éducatifs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 720 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 — fourniture de manuels enseignants et scolaires

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22111000 Schoolboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les Ulis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de manuels enseignants et scolaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible une fois pour trois ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 — fournitures scolaires et matériels créatifs et éducatifs.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162110 Schoolbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Les Ulis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fournitures scolaires et matériels créatifs et éducatifs.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible une fois pour trois ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Les Ulis.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Octobre 2024.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le dossier de consultation est intégralement mis en ligne et téléchargeable sur: https://lesulis.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_AoMZNpTwz7

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Versailles
Postadres: 56 avenue de Saint-Cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78011
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 139205400
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Mairie des Ulis
Postadres: Secrétariat général, rue du Morvan, BP 43
Plaats: Les Ulis
Postcode: 91940
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 129693400
Internetadres: http://lesulis.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020