Leveringen - 488036-2020

Submission deadline has been amended by:  535243-2020
16/10/2020    S202

Spanje-Las Palmas de Gran Canaria: Waterkoelers

2020/S 202-488036

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil
Nationaal identificatienummer: Q8555011I
Postadres: Plaza del Doctor Pasteur, s/n
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES70 Canarias
Postcode: 35016
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil
E-mail: gerenchuimiscs@gobiernodecanarias.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FjiXhI8MANIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro con instalación de una enfriadora de agua por condensación por aire con recuperación de calor y secuenciación del conjunto de enfriadoras con contabilización de eficiencia energética para el ala sur del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria

Referentienummer: 54/S/20/SU/GE/A/032
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31141000 Waterkoelers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 346 818.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70 Canarias
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 346 818.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 168
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020