Leveringen - 488037-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Villeneuve-d'Ascq: Motorvoertuigen

2020/S 202-488037

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vilogia SA HLM
Postadres: 74 rue Jean-Jaurès, CS 10430
Plaats: Villeneuve-d'Ascq
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59664 Cedex
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Justine François
E-mail: justine.francois@vilogia.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vilogia.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.vilogia.fr/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.vilogia.fr/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SA HLM
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location longue durée de véhicules et services associés

Referentienummer: AI_2020_026
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande pour la location longue durée de véhicules et la réalisation des prestations de services associés à la location.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le bénéficiaire du marché assure pour l’ensemble du Groupe Vilogia:

— la location longue durée de véhicules particuliers (VP) et de véhicules utilitaires (VU) neufs, sans option d’achat, multimarques,

— les services associés à la location, à savoir la maintenance des véhicules incluant la prise en charge du coût de l’entretien des véhicules par le bénéficiaire, l’assistance/dépannage, le véhicule de remplacement «à la demande» et le suivi des prestations en ligne. Sont prévus, le cas échéant, en option, la mise à disposition automatique d’un véhicule de remplacement, le service pneumatiques route, la gestion du carburant.

Il est ici précisé que cette liste n’est pas exhaustive.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de deux ans, renouvelable deux fois un an, à compter du 1.2.2023.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Pourrons être prévue en option: la mise à disposition automatique d’un véhicule de remplacement, le service pneumatiques route, la gestion du carburant, l’assurance.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Lille
Postadres: 13 avenue du Peuple-Belge
Plaats: Lille
Postcode: 59000
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Lille
Postadres: 13 avenue du Peuple-Belge
Plaats: Lille
Postcode: 59000
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020