Leveringen - 488041-2020

16/10/2020    S202

Zweden-Kristianstad: Software en informatiesystemen

2020/S 202-488041

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kristianstads kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0951
Postadres: Västra storgatan 12
Plaats: Kristianstad
NUTS-code: SE224 Skåne län
Postcode: 291 32
Land: Zweden
Contactpersoon: Jenny Anell
E-mail: jenny.anell@kristianstad.se
Telefoon: +46 44132425
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=54494
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=54494
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Processbaserat kvalitetsledningssystem

Referentienummer: KS 2020/1126
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar nyttjanderätt, implementering, drift, support och underhåll avseende ett processbaserat kvalitetsledningssystem, tillhandahållen som SaaS (software as a service), för Omsorgsförvaltningen samt förvaltningen för Arbete och välfärd i Kristianstads kommun, idag ca 3 000 medarbetare.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224 Skåne län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skåne län

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar nyttjanderätt, implementering, drift, support och underhåll avseende ett processbaserat kvalitetsledningssystem, tillhandahållen som SaaS (software as a service), för Omsorgsförvaltningen samt förvaltningen för Arbete och välfärd i Kristianstads kommun, idag ca 3 000 medarbetare.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tre år, med ett år i taget.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Postadres: Kalendegatan 6
Plaats: Malmö
Postcode: 211 35
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefoon: +46 40353500
Fax: +46 40972490
Internetadres: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020