Leveringen - 488041-2020

16/10/2020    S202

Zweden-Kristianstad: Software en informatiesystemen

2020/S 202-488041

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kristianstads kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0951
Postadres: Västra storgatan 12
Plaats: Kristianstad
NUTS-code: SE224 Skåne län
Postcode: 291 32
Land: Zweden
Contactpersoon: Jenny Anell
E-mail: jenny.anell@kristianstad.se
Telefoon: +46 44132425
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Processbaserat kvalitetsledningssystem

Referentienummer: KS 2020/1126
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
72222300 Diensten in verband met informatietechnologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224 Skåne län
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tre år, med ett år i taget.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020