Leveringen - 488043-2020

Submission deadline has been amended by:  550554-2020
16/10/2020    S202

Zweden-Eksjö: Zware motorvoertuigen

2020/S 202-488043

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eksjö kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0589
Postadres: Södra Kyrkogatan 4
Plaats: Eksjö
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
Postcode: 575 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Helen Engdahl
E-mail: helen.engdahl@eksjo.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eksjo.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhanmthty&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhanmthty&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lastväxlare med vattentank

Referentienummer: 20/132
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34140000 Zware motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser köp av lastväxlare med vattentank till Räddningstjänsten i Eksjö.

Inbjudan

Eksjö kommun, Räddningstjänsten, inbjuder till anbudsgivning avseende köp av en lastväxlare med vattentank.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar köp av en (1) styck nytillverkad lastväxlare med vattentank enligt upphandlingsdokumentet med tillhörande bilagor.

Fordonet ska vara inrett och utrustat enligt kravspecifikationen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eksjö

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser köp av lastväxlare med vattentank till Räddningstjänsten i Eksjö.

Inbjudan

Eksjö kommun, Räddningstjänsten, inbjuder till anbudsgivning avseende köp av en lastväxlare med vattentank.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar köp av en (1) styck nytillverkad lastväxlare med vattentank enligt upphandlingsdokumentet med tillhörande bilagor.

Fordonet ska vara inrett och utrustat enligt kravspecifikationen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/12/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Jönköping
Plaats: Jönköping
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020