Leveringen - 488043-2020

Submission deadline has been amended by:  550554-2020
16/10/2020    S202

Zweden-Eksjö: Zware motorvoertuigen

2020/S 202-488043

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eksjö kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0589
Postadres: Södra Kyrkogatan 4
Plaats: Eksjö
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
Postcode: 575 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Helen Engdahl
E-mail: helen.engdahl@eksjo.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eksjo.se
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lastväxlare med vattentank

Referentienummer: 20/132
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34140000 Zware motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE211 Jönköpings län
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/12/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020